Naslov projekta: Separacijski procesi toplogrednih plinov za trajnostni razvoj

Tip projekta: nacionalni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta: Januar 2009 –  December 2012

Financiranje: 100% sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Central Europe v okviru transnacionalnih projektov

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Štefan Čelan

 

 

Partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Slovenija) – vodilni partner
 • ZRS Bistra Ptuj.

Cilji projekta:

V skladu z globalnimi razvojnimi prioritetami na področju gospodarjenja s CO2 raziskave potekajo v prid nizko ogljični družbi in zmanjšanju emisij CO2 z:

 • gojenjem alg,
 • vezavo CO2 v gozdno biomaso,
 • pripravo obnovljivih goriv tipa SRF in njihovo uplinjanje,
 • pirolizo alternativnih goriv,
 • anaerobno digestija biomase.

Pomen za lokalno okolje:

Razvita tehnologija algne biomase na polpilotnem sistemu za nadgradnjo s pilotskim merilom za lokalna podjetja, ki se ukvarjajo s produkcijo t.i. visokovrednih produktov – biogoriva in tako pripsevala k znižanju izpustov toplogrednih plinov.

Rezultati projekta:

 • razvoj tehnologije produkcije lipidov z algo Chlorella vulgaris z vgraditvijo CO2 iz dimnih plinov v biomaso (prenos iz laboratorija na pilotni nivo),
 • načrtovanje pilotne naprave velikosti 500 kW za uplinjanje biomase in poskusni zagon obratovanja,
 • na podlagi pirolize alternativnih goriv v laboratorijskem in pilotnem merilu izvedeni procesi inženirskega povečevanja/zmanjševanja in pridobivanje prenosnih kriterijev za prenos toplote in snovi na industrijsko merilo (1:10-20 krat več od pilotnega),
 • stabilizacija procesa anaerobne digestije biomase v strnjenem sloju za proizvodnjo toplogrednega plina CH4 in priprava ostanka kot alternativno gorivo za uplinjanje ali pirolizo.

* Doseženi rezultati so nastali v okviru raziskovalnega programa »Separacijski procesi toplogrednih plinov za trajnostni razvoj« (P2-0346), za izvajanje katerega je zagotovila sredstva Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

logo3