There is no translation available.

Spoštovani,

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 03/2021 z dne 8..1.2021 objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22)

 

Razpis je odprt od 8. 1. 2021 do  9. 2. 2021.

 

Povezava na razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-nepremicne-kulturne-dediscine-ki-jih-bo-v-letih-2021-2022-sofinancirala-republika-slovenija-iz-dela-proracuna-namenjenega-za-kulturo-in-za-izbor-kulturnih-projektov-iz-programa-sanacije-najbolj-ogrozen/

 

Namen razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov (v nadaljnjem besedilu: spomeniki). 

 

Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

 

Razpis je hkrati usmerjen v zasledovanje naslednjih ciljev Strategije kulturne dediščine 2020-2023:

 • spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo spomenikov kot najpomembnejših delov kulturne dediščine ter izkoristiti njihove potenciale (cilj R1 Strategije kulturne dediščine 2020-2023),
 • izboljšati dostopnost do spomenikov kot najpomembnejših delov kulturne dediščine (cilj D3 Strategije kulturne dediščine 2020-2023),
 • povečati zavedanje o družbenih vrednotah kulturne dediščine in dvigniti raven znanj in veščin, povezanih s kulturno dediščino (cilja D1 in Z1 Strategije kulturne dediščine 2020-2023).

 

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov:

 • Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.
 • Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Konservatorsko-restavratorska dela (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na spomenikih.

 

Predmet razpisa niso:

 • spomeniki v lasti Republike Slovenije,
 • spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
 • nepremičnine znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki same niso razglašene za spomenik,
 • dediščina, razglašena za  spomenik z aktom o začasni razglasitvi,

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022 po tem razpisu, je skupaj  6.500.000,00 EUR, in sicer:

 • Sklop 1: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 1, znaša skupaj 5.700.000,00  EUR, in sicer 2.950.000,00 EUR v letu 2021 in 2.750.000,00  EUR v letu 2022. 

Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunsko postavko, namenjeno izvajanju Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi, in sicer: PP 200718 DNPK - kulturni spomeniki, ter proračunsko postavko ministrstva, namenjena za obnovo spomenikov, in sicer: PP  131095 - Spomeniki, projekt:  3340-16-0001 Kulturni spomeniki - SV projekti in intervencije.

 • Sklop 2: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 2, znaša skupaj 800.000,00 EUR, in sicer  400.000,00 EUR v letu 2021 in  400.000,00 EUR v letu 2022.

Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunsko postavko ministrstva, namenjena za obnovo spomenikov, in sicer: PP  131095 - Spomeniki, projekt:  3340-16-0001 Kulturni spomeniki - SV projekti in intervencije.

 

Višina in delež sofinanciranja:

 • Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR
 • Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 2 do 100 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 40.000,00 EUR.

 

Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.