There is no translation available.

 

Povezane osebe so družinski člani ali katerakoli druga oseba, ki  jih nadzira zavezanec (16. člen ZDoh-2). Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca. Za zakonca se šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Pa tudi oseba, s katero zavezanec živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza. Družinski člani so tudi bratje in sestre oz. polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji, partner/partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

 

Oseba pa nadzira drugo osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi.

 

Z novelo zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48. člen tega zakona, ki govori o prihodkih iz dejavnosti drugih oseb, ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem obdavčitve z normiranimi odhodki. Pomen določbe o povezanih osebah je v preprečevanju zlorab na področju normiranosti.

 

Prihodki povezanih oseb se primeroma seštevajo, če je glavni namen ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev ali prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov, k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov.

 

Prelivanje prihodkov med povezanimi osebami od zavezancev, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov k zavezancem, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, so lahko primeroma:

  1. opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami,
  2. odvisnost zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov od povezanega naročnika oz. kupca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov,
  3. odvisnost kupca-povezane osebe, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov od dobavitelja – zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  4. cene po katerih zavezanec zaračunava svoje blago in/ali storitve povezani osebi nimajo podlage v tržno primerljivih cenah,
  5. na listinah v poslovanju med povezanimi osebami so dobave oz. storitve pomanjkljivo opredeljene z vidika vsebine in/ali količine,
  6. z izjemo računov, zavezanec ne razpolaga z drugimi verodostojnimi dokazili o dobavi blaga izvedbi storitve povezanih oseb

 

Prihodki pa se kljub povezanosti ne seštevajo, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

Povzetek pripravila:

Jadranka Krajnc

SPOT svetovalec - SPOT Svetovanje Podravje

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Bistra

SPOT LOGO

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija