There is no translation available.

Spoštovani!

Zaradi povečanega tveganja širjenja nalezljive bolezni Koronavirusa (SARS-CoV-2) obveščamo vse potencialne udeležence in ostalo javnost, da se okoljski posvet prestavi na 24. 09. in 25. 09. 2020.

Za udeležence, ki so plačali kotizacijo, se veljavnost le-te prenese na nov termin dogodka. Za podrobnejša vprašanja v vezi s kotizacijo pa lahko kontaktirate:

Za ostale informacije o posvetu:

Hvala za razumevanje.

Za organizacijski odbor:
Karel Lipič, predsednik organizacijskega odbora
dr. Klavdija Rižnar

okoljska samozadostnost

»Okoljska samozadostnost Slovenije« Neizogibna nujnost!

23. strokovni posvet

Moravske Toplice, Hotel Ajda
24.  – 25. september 2020

Program
e-prijava

Spoštovani!

Slovenija je – kot vsa Evropa - pred veliko družbeno preobrazbo. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije TGP na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega bi želeli strokovnjaki iz gospodarskega in javnega sektorja, civilna družba in politiki odgovoriti na 23. posvetu v Moravskih Toplicah.

Okoljska samozadostnost Slovenije vključuje več področij, posvet pa bo na panelnih razpravah obravnaval trenutno najbolj aktualne:

1. Avtonomno ravnanje z odpadki. Zaradi kopičenja odpadkov, primernih le za toplotno obdelavo, in velikih stroškov za njihovo predelavo v (vse bolj negotovi) tujini, je potrebno urgentno pristopiti k načrtovanju in gradnje manjkajočih naprav v integralnem sistemu ravnanja z odpadki. Smotrna kombinacija kapacitet obstoječih industrijskih termičnih objektov in novih namenskih naprav za toplotno obdelavo odpadkov bo dolgoročno zadovoljevala sprotne potrebe nastajanja teh odpadkov in omogočila izrabo sproščene energije, ob ustreznem varovanju zdravja prebivalstva in okolja. Vzporedno je treba povečati transparentnost sistema ravnanja z odpadki, s podatki obveščati zainteresirano in širšo javnost ter s konstruktivnim dialogom prispevati k družbenemu razumevanju odgovornega in avtonomnega ravnanja z njimi.

2. Uvajanje krožnega gospodarstva. Odločitev vlade je, da Slovenija postane v EU vzorčna država za prehod v krožno gospodarstvo. Njen sklep o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo je velikega pomena za strokovno, okoljsko in gospodarsko dejavnost. Na osnovi tega sklepa bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo z ostalimi ministrstvi predlog projekta in predlog organizacijske rešitve glede oblikovanja centra, ki bo zagotavljal usklajene in celovite aktivnosti za prehod v nizkoogljično krožno družbo tudi po zaključku obdobja trajanja projekta.

3. Podnebne spremembe. Sedanji ekološki odtis Slovenije s povzročanjem TGP je treba zmanjšati od 5,13 Gha/preb na naravno zmogljivost Slovenije 2,24. Kar 60 % ekološkega odtisa predstavljajo emisije TGP pri porabi fosilnih goriv. To pomeni, da moramo izvesti velike spremembe v proizvodnji in rabi energije, kako tudi pri rabi drugih naravnih resursov. Ohraniti ekonomsko moč države in zmanjšati ekološki odtis pomeni v svojem bistvu prehod iz potrošniške v sonaravno družbo z okolju prilagojenim gospodarstvom. Na posvetu bomo obravnavali tri zelo pomembne teme:

 • Zakon o podnebni politiki (osnutek 12.9.2019),
 • Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN, 4.1.2020) in
 • Vsebinjenje strateškega projekta razogličenja Slovenije.

Glavna teža strokovnih diskusij bodo predlogi, kaj moramo storiti v naslednjih desetletjih, da bomo v dokumentih napisane cilje dosegli in, kako doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa. Realizacija sprejete podnebne politike vlade in NEPN, ki temeljita na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga, bo izjemno zahtevna naloga.

4. Okoljsko komuniciranje. Eden od namenov posveta je vključiti širšo javnost v reševanje zgoraj navedenih nalog. V razpravi želimo potrditi ali razširiti njihove vsebine, določiti prioritete, poiskati načine financiranja in praktične realizacije. Na posvetu želimo tudi preseči sedanjo razdrobljenost in nehomogenost pri reševanju okoljskih problemov v Sloveniji s sodelovanjem strokovnjakov in predstavnikov civilne družbe. Cilje je dogovor o pomembnih strateških odločitvah v javnem interesu in kako najbolje zadostiti lokalnim potrebam. V minulem letu smo bili priča nerazumnim ukrepom upravnih organov, ki so podlegali populističnim pritiskom lokalnih faktorjev in zavrli izvajanje že tako redkih, a strokovno korektnih postopkov predelave odpadkov (Kemis, Termit), podobno se dogaja pri Salonitu.

5. Varstvo kakovosti lokalnega zraka. Vzporedno s problematiko emisij TGP bomo del pozornosti posvetili tudi preprečevanju onesnaževanja zraka z emisijami trdnih delcev in pritlehnega ozona v velikih slovenskih kotlinah, ki resno ogroža zdravje prebivalstva, pri čemer se ne sme pozabiti tufi na resnost problematike notranjega zraka. Namreč družba je obremenila okolje do tolikšne mere, da je treba s pravnimi sredstvi reagirati in ohraniti oz. preprečiti nadaljnje poglabljanje posegov v okolje. Naloga države, ki izhaja iz 72. člena Ustave RS, je dejavno zavarovati okolje s pravnimi in z dejanskimi ukrepi. Temu pritrjuje tudi Ustavno sodišče RS z več odločbami.

 

Posvet bo izjemno aktualen in interaktiven, razdeljen v 5 panelov v dveh dneh. V okviru panelov bo potekala odprta razprava, kako do najboljših rešitev po mnenju strokovnjakov iz gospodarskega in javnega sektorja, mnenju civilnih združenj in zmožnostih/omejitvah politike.

Paneli so namenjeni predvsem razpravi udeležencev posveta o predlaganih dokumentih in o njihovih predlogih za prehod Slovenije v sonaravno družbo (brez emisij TGP, s krožnim gospodarstvom, z visoko kakovostjo življenja itd.), ki se  bodo pričeli z nekaj kratkimi uvodi (strokovnjak, civilno-družbenik, politik). Skladno s temami predhodnih posvetov na področju varstva zraka in ravnanja z odpadki so letos predvideni naslednji paneli:

Panel 1: dr. Filip Kokalj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
ENERGIJA IZ ODPADKOV

Panel 2: Jože Leskovar (Kostak d.d.)
SNOVNA IZRABA ODPADKOV V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Panel 3: Ivan Kukovec (ZEG)
ONESNAŽEN ZRAK IN NAŠE ZDRAVJE – UKREPI ZA IZBOLJŠANJE STANJA

Panel 4: dr. Peter Novak (Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo)
OKOLJSKA UČINKOVITOST V SLOVENIJI IN KROŽNO GOSPODARSTVO

Panel 5: Borut Hočevar (Finance)
OKOLJSKO KOMUNICIRANJE

 

Namen posveta je vključiti širšo javnost pri zaključnih pripravah na sprejemanje treh, v uvodu omenjenih dokumentov. V razpravi želimo potrditi ali/in razširiti njihove vsebine, prioritete, način financiranja in praktične realizacije.

Na posvetu želimo tudi preseči sedanjo razdrobljenost in nehomogenost pri reševanju okoljskih problemov v Sloveniji s sodelovanjem čim večjega števila strokovnjakov in civilne družbe z dogovorom, kaj so pomembne strateške odločitve v javnem interesu in kako najbolje zadostiti lokalnim potrebam.

Zaradi kopičenja odpadkov, ki rabijo toplotno obdelavo in velikih stroškov za njihovo predelavo v tujini, je potrebno urgentno pristopiti k načrtovanju optimalnega sistema mreže naprav (kombinacija industrijskih termičnih objektov in namenskih naprav za toplotno obdelavo odpadkov), ki bo zadovoljevala sprotne potrebe nastajanja teh odpadkov in omogočila smotrno izrabo sproščene energije.

Vzporedno je treba povečati transparentnost celotnega integriranega sistema ravnanja z odpadki, s podatki obveščati zainteresirano in širšo javnost ter z dialogom prispevati k družbenemu razumevanju odgovornega ter avtonomnega ravnanja z njimi. V minulem letu smo bili priča nerazumnim ukrepom upravnih organov, ki so podlegali populističnim pritiskom lokalnih faktorjev in zavrli izvajanje že tako redkih, a strokovno korektnih postopkov predelave odpadkov (Kemis, Termit).

S tem želimo prispevati k doseganju našega skupnega cilja: sonaravno, okolju in ljudem prijazno Slovenijo.

 

KOMU JE STROKOVNI POSVET NAMENJEN:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in drugih okoljsko odgovornih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • civilnim združenjem, NVO,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10%-ni popust na kotizacijo.

 

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0510 – 0801 – 5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

PRENOČIŠČE

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20, GSM: 040 829 870, e.pošta:

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

 

PRIJAVE sprejemamo do 22. 09. 2020 in jo lahko oddate:

 • elektronsko: e-prijava
 • na spletnem naslovu: www.gospodarnoinodgovorno.si,
 • po elektronski pošti na naslov: ali

 

INFORMACIJE

Za dodatne informacije kontaktirajte:

 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580,
 • dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55,

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR STROKOVNEGA POSVETOVANJA

Karel Lipič (predsednik), dr. Viktor Grilc (podpredsednik), dr. Peter Novak (podpredsednik), dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj, dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Štefan Čelan, dr. Klavdija Rižnar, dr. Miran Lakota, dr. Tomaž Vuk, dr. Janez Ekart, mag. Jorg Hodalič, Drago Dervarič, Vilma Fece, mag. Rudi Vončina, Franc Cipot, Jože Leskovar, Vilko Pešec in Ivan Kukovec

organizatorji

PROGRAM strokovnega posvetovanja je objavljen na: www.gospodarnoinodgovorno.si!

**Organizator si pridržuje pravico do delnih sprememb programa

Več o vsebinskih prispevkih okoljskega posveta iz prejšnjih let: www.gospodarnoinodgovorno.si