There is no translation available.

Višina kredita: 5.000 – 25.000 €

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %

Ročnost kredita: 2 – 5 let

Upravičeni stroški:

 • opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • neopredmetena osnovna sredstva (patenti, licence,..)
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, prevoz na delo in iz dela, malica).
 • DDV.

sps  eu skladi

Naziv razpisa:

P7 – MIKROKREDITI 2019

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

28.12.2018

Rok za prijavo:

od 17.01.2019 do porabe sredstev

Višina razpisanih sredstev:

12 mio €


Namen razpisa
je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Sloveniji.

Cilji razpisa:

 • ohranjanje delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Pogoji za prijavitelje:

 • prijavitelj mora imeti status mikro ali malega podjetja,
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 osebo zaposleno za polni delovni čas,
 • prijavitelj je lahko tudi zagonsko podjetje oziroma start-up, ki ne posluje manj kot 6 mesecev in ne več kot 5 let, pod posebnimi pogoji.

Višina mikrokredita: 5.000 – 25.000 €

Ročnost: 2 – 5 let

Moratorij: 1-6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ polovice ročnosti kredita)

Obresti: 6mesečni EURIBOR + 0,8 %

Zavarovanje kredita:    5 menic podjetja

Kredit se lahko zavaruje tudi s premičnino, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom.

Upravičeni stroški:

 • opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • neopredmetena osnovna sredstva (patenti, licence,..)
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, prevoz na delo in iz dela, malica).
 • DDV

Roki za prijavo:

 • 17.01.2019, nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju in juniju;
 • 04.07., 11.07., 22.08., 29.08.2019, nato vsak četrtek v septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019, oziroma do porabe sredstev.

 

Za več informacij o razpisu smo vam na voljo
,  
02 748 02 62
031 594 456