There is no translation available.

Ponovno na voljo ugodni MIKROKREDITI za mikro in mala podjetja.

Višina kredita: 5.000 – 25.000 € (kredit lahko krije do 100 % upravičenih stroškov).

Ročnost: 2 – 5 let

Moratorij: 1 – 6 mesecev

Obresti: 6mesečni EURIBOR + 0,8 %

Upravičeni stroški (bruto vrednost):

  • opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • neopredmetena osnovna sredstva (patenti, licence,..)
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, prevoz na delo in iz dela, malica).

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja

 

Za več informacij smo vam na voljo:
Ksenija Golob

02 748 02 62
031 594 456