There is no translation available.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina), v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

 

business development1

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

  • Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij - »scale up« podjetij - namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge kontinuirano izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:

  • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
  • nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;
  • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.

Več