There is no translation available.

Drava – Natura 2000, reka za prihodnost –
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

Akronim: »zaDravo«  (ESRR – šifra operacije: OP20.04960)

Vodilni partner projekta: Mariborska razvojna agencija

Drugi partnerji v projektu: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Starše, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi.

Opis projekta: Reka Drava, med Mariborom in državno mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote in zavarovana območja.

Aktivnosti projekta so osredotočene na ohranjanje štirih habitatnih tipov in izboljšanje stanja in ohranjanja enajstih rastlinskih in živalskih vrst.

Projekte aktivnosti  zajemajo:

  1. ukrepe za obnovo habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate,
  2. obnovo krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč,
  3. vzpostavitev izobraževalno-interpretacijskih vsebin z namenom osveščanja prebivalstva ter izboljšanja ponudbe sonaravnega turizma v Podravju.

Financiranje: Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. http://www.eu-skladi.si

Obdobje trajanja projekta: od 1.10.2019 do 30.3.2023

Skupna vrednost projekta: 6.221.498,76 EUR

Vloga ZRS Bistra Ptuj kot partnerja v projektu Drava - Natura 2000 je izvedba neposrednih in posrednih projektnih aktivnosti na območju Šturmovcev ter posrednih projektnih aktivnosti - interpretacije na območju Mestne občine Ptuj ter občin Hajdina, Gorišnica, Videm in Markovci.

Predmet neposrednih aktivnosti na lokaciji v občinah Markovci in Videm, ki je del krajinskega parka Šturmovci, je opuščanje tradicionalnega kmetovanja s košnjo, steljarjenjem in nepremišljeno sekanje poplavnih logov, ki siromaši izjemno kulturno krajino v Šturmovcih. V projektu vzpostavljamo habitatni tip, po katerem je poznana pokrajina Šturmovcev in jo zaznamujejo mogočni beli topoli in pestri ekstenzivni travniki, na katerih med drugim cvetijo redke divje rastoče orhideje ali kukavičevke. V posrednih aktivnostih projekta je predvidena aktivnost ureditve učne poti Šturmovci, ki obsega ureditve dela poti, utrditve tal, nabavo in montažo osnovnih usmerjevalnih, obveščevalnih in interpretacijskih tabel, zunanjih interaktivnih interpretacijskih enot, razgledišč in elementov za počitek.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj : Iztok Uhan


Spletna stran projekta: www.drava-natura.si