Naslov projekta: Spodbujanje podjetniške aktivnosti prek testiranja poslovnih modelov in vzpostavitve uspešnih coworkingov na podeželju

Akronim projekta: COWORKING.NET

Prednostna naloga programa: Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

Specifični cilj: 2.1 Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta

Trajanje projekta: 1.10.2023-30.9.2026

Skupna vrednost projekta: 919.426,50 EUR

Financiranje: Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Partnerji:

 

Cilj projekta:

Splošni cilj projekta je testiranje poslovnih modelov in vzpostavitev uspešnih coworking skupnosti na podeželju. To bo vključevalo razvoj podjetniškega podpornega okolja, izvedbo usposabljanj in posledično dvig ekonomske aktivnosti, kar bo prispevalo k povečanju konkurenčnosti, vitalnosti in odpornosti podeželja.

Doseganje cilja bo pozitivno vplivalo na (potencialne) podjetnike na podeželju, lokalne organe in splošno javnost na obeh straneh meje.

 

Povzetek projekta:

S pomočjo razvoja podjetniških coworking skupnosti na podeželju, želimo zagotoviti decentralizirano podjetniško podporno okolje na podeželju, s tem pa ohranjati mlade na podeželju, skrbeti za razvoj novih delovnih mest, sploh tistih z višjo dodano vrednostjo in spodbuditi dinamiko gospodarstva na podeželju.

Coworking prostori so prostor srečevanja in druženja tako obstoječih kot novonastalih podjetij, izvajajo izobraževalne programe, spodbujajo podjetništvo, ter inovativnost in kreativnost.

V projektu bomo testirali poslovne modele in vzpostavili uspešne coworking skupnosti na podeželju, v katerih bomo upoštevali specifike okolje: ciljne skupine, lokacije, infrastrukturo in opremo, ki je na voljo in druge aspekte, da se zagotovi uspešno in trajnostno delovanje coworkinga. To bo vključevalo razvoj podjetniškega podpornega okolja, izvedbo usposabljanj in posledično dvig ekonomske aktivnosti, kar bo prispevalo k povečanju konkurenčnosti, vitalnosti in odpornosti podeželja.

Rezultati projekta:

  • Testiranje poslovnih modelov (5-7 različnih, ki bodo razviti ali preneseni in vzpostavitev coworking skupnosti, na vsaj 7 lokacijah na čezmejnem programske območju (v Sp. Podravju vsaj 2 lokaciji);
  • Izobraževanja kadra (coworking managerji) za vodenje in upravljanje lokacij – coworking skupnosti na podeželju – vsaj 7 na čezmejnem programske območju;
  • Dogodki za deležnike – vsaj 20 dogodkov na 7 lokacijah;
  • Vključevanje v čezmejno in mednarodno mrežo coworking skupnosti;
  • Razvoj in priprava priročnika za manegerje coworkingov.

 

Spletna stran programa: http://www.si-at.eu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ozadje projekta:

Centralizacija storitev in poslovanja podjetij ter selitev prebivalstva v večja urbana središča so skupni izzivi Slovenije in Avstrije. Tako podjetja kot podjetniške podporne storitve so skoncentrirani v mestih, kjer je večja masa ljudi, posledično so stroški nižji in delovanje olajšano. Zato pa na podeželju že nekaj časa spremljamo trende oteženega dostopa do usposabljanj, tudi s področja podjetništva, manjšega števila delovnih mest, sploh tistih z višjo dodano vrednostjo, in nizke ekonomske aktivnosti podeželja. Zaradi zmanjšanih razvojnih priložnosti na podeželju smo zato na obeh straneh meje priča begu možganov in odseljevanju mladih v mesta, kar ustvarja spalna naselja in dela podeželje zelo ranljivo.

S projektom želimo nasloviti ta problem in na podeželju vzpostaviti uspešne coworking skupnosti.

Coworking je sodelovalni prostor odprtega tipa (open-space), njegovi uporabniki so navadno samostojni podjetniki, freelancerji, startupi, delavci, ki svoje delo opravljajo na daljavo, in druge osebe, ki potrebujejo delovni prostor izven tradicionalnih pisarniških okolij. Prednosti zanje so predvsem fleksibilnost (saj se jim ni treba zavezati za najem sodelovalnega prostora za daljše časovno obdobje), nizki stroški, mreženje in sodelovanje, ki ga prinaša kombinacija uporabnikov, ter deljenje idej in izkušenj med uporabniki. Namesto da uporabniki delo opravljajo izolirano, sami doma ali v samostojnih pisarnah, lahko z uporabo coworking prostora bolj učinkovito delijo svoj delovni in prosti čas, ob tem pa tudi zagotavljajo višjo produktivnost. Veliko dodano vrednost predstavlja tudi izobraževalni program, ki se običajno odvija v tovrstnih prostorih.

Poleg tega coworkingi organizirajo različne dogodke za spodbujanje sodelovanja med člani in lokalno skupnostjo ter razvoj novih znanj v najširšem podjetniškem smislu. Tako prevzemajo vlogo podjetniške podporne organizacije na podeželju ter spodbujevalca podjetništva (prek spodbujanja razvoja novih poslovnih priložnosti in sodelovanja z lokalnimi podjetji), povečujejo kakovost življenja na podeželju (odpravljajo potrebo po dnevni vožnji na oddaljeno delovno mesto ali preseljevanju v mesta) in spodbujajo inovativnost in kreativnost (multidisciplinarno sodelovanje med uporabniki) ter posledično gospodarsko rast.

Število coworkingov je v zadnjih 10 letih močno narastlo, saj so postali zelo priljubljeni zaradi svoje fleksibilnosti in prilagodljivosti. Večina jih je v večjih urbanih naseljih, kjer je zadostna masa ljudi, ki omogoča preživetje coworkinga na daljši rok. Omejena dostopnost in infrastruktura, manjše število uporabnikov in omejen dostop do virov financiranja pa so ovire, ki jih mora premagati podeželski coworking. Za premagovanje teh ovir in vzpostavitev uspešnih coworkingov na dolgi rok bomo v projektu COWORKING.NET testirali različne poslovne modele ruralnih coworkingov na več lokacijah in izvedli usposabljanje za menedžerje posameznih coworking skupnosti. Gre za inovativen pristop, ki ga v čezmejnem prostoru še ni bilo mogoče zaslediti.

Pri oblikovanju in izbiri pilotnih poslovnih modelov podeželskih coworkingov bomo upoštevali specifike okolja: ciljno skupino, lokacijo, infrastrukturo in opremo, izbiro upravljalca oz. menedžerja coworkinga, cenovno politiko, promocijske aktivnosti in druge aspekte, ki bodo zagotovili uspešne coworkinge tudi po zaključku projekta. Med najpomembnejšimi odločitvami je ravno izbira menedžerja coworkinga. Ta nastopa v vlogi graditelja in spodbujevalca skupnosti ter organizatorja dogodkov, obvladati mora promocijo in pridobivanje novih uporabnikov, imeti visoko razvite komunikacijske veščine, dobro vzpostavljeno mrežo kontaktov in sodelovanje v lokalni skupnosti, razumeti finančno načrtovanje in spremljanje ... Preko izvedenega usposabljanja bomo k temu izzivu prvič pristopili celostno in strukturirano. Razvili in izvedli bomo čezmejno usposabljanje (ki bo kasneje na voljo tudi drugim zainteresiranim posameznikom in organizacijam) za menedžerja coworkinga.

Velika dodana vrednost projekta pa je tudi, da naslavlja praktično neobstoječe čezmejno sodelovanje tako med podjetniki začetniki in mikro podjetji kot tudi med njimi in podpornim okoljem za podjetništvo. S pomočjo čezmejne izmenjave dobrih praks, skupnega razvijanja in učenja, deljenja izkušenj in znanj ter sodelovanja mentorjev in podjetnikov bomo prebili oviro, ki jo je v preteklosti predstavljala državna meja. Preko projekta se bo oblikovalo več mrež – priložnosti za sodelovanje na vseh nivojih in v vseh projektnih ciljnih skupinah. Izvedeni bodo študijski obiski in malim podjetnikom bo ponujena pomoč pri čezmejnem povezovanju in sodelovanju.

Z vzpostavitvijo coworking skupnosti na podeželju, testiranjem poslovnih modelov, izvedenim izobraževanjem, večjim sodelovanjem podpornega okolja ter prenosom dobrih praks, znanj in izkušenj bomo spodbudili čezmejno sodelovanje in na obeh straneh meje spodbudili bolj odporno in trajnostno podjetništvo na podeželju.