1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv javnega zavoda: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Odgovorna uradna oseba: doc. dr. Štefan Čelan, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, direktor javnega zavoda
Datum zadnje spremembe: 20. december 2017
Katalog je dostopen: – na spletnem naslovu www.bistra.si
– v tiskani obliki na sedežu ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, Ptuj

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Podatki o javnem zavodu
Naziv javnega zavoda: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Skrajšan naziv: ZRS Bistra Ptuj
Naziv v angleškem jeziku: Scientific research centre Bistra Ptuj
Skrajšan naziv v angleškem jeziku: SRS Bistra Ptuj
Naslov: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj
Kontakt: Telefon: +386 2 748 02 50
Faks: +386 2 748 02 60
Elektronska pošta: 
Matična številka: 5844975000
ID za DDV: SI55581218
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8358 416
Odgovorna uradna oseba: doc. dr. Štefan Čelan, direktor
Ustanoviteljica javnega zavoda: Mestna občina Ptuj
Leto ustanovitve: 1994
Organigram in podatki o organizaciji organa
Opis delovnega področja organa:

ZRS Bistra Ptuj je ustanovljen kot neprofitna znanstveno-raziskovalna in razvojna institucija za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije.

Med temeljna področja delovanja sodijo:

 • skrb za pospeševanja razvoja, informiranje, svetovanje in promocijo v lokalni skupnosti in celotni regiji;
 • povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo;
 • spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in njihov prenos v raziskovalne institucije;
 • oblikovanje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja;
 • mladinsko raziskovalno delo;
 • pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju;
 • mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Za izvajanje dejavnosti je javni zavod organiziran v naslednje notranje organizacijske enote:
 1. Oddelek skupnih služb
 2. Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (dr. Klavdija Rižnar)
 3. Oddelek za regionalni razvoj (mag. Mojca Šibila Drobnič)
 4. Oddelek za projektno vodenje (Danilo Čeh)
 5. Oddelek za podjetništvo (dr. Lidija Tušek)

Notranje organizacijske enote delujejo na sedežu javnega zavoda, kontaktni podatki so enaki kot za zavod.

Organigram organa Organigram
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

doc. dr. Štefan Čelan, direktor
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj
Telefon: 02 748 02 51
Elektronska pošta: 
Seznam zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja organa
Državni predpisi
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov ZRS Bistra Ptuj ni predlagatelj predpisov.
Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

Svet javnega zavoda vsako leto v skladu z zakonodajo potrdi letno poročilo za preteklo leto ter sprejme program dela in finančni načrt za prihodnje leto.

Letno poročilo za 2016

pdfPravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v ZRS Bistra Ptuj5.15 MB
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

ZRS Bistra Ptuj ne vodi sodnih ali zakonodajnih postopkov.

ZRS Bistra Ptuj vodi upravne postopke v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja.

ZRS Bistra izvaja celovite podporne storitve v okviru vstopnih točk VEM.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc ZRS Bistra Ptuj ne upravlja z javnimi evidencami.
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk ZRS Bistra Ptuj ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij ZRS Bistra Ptuj ne vodi drugih sklopov informacij javnega značaja.
Interni akti organizacije
pdfAkcijski načrt za zagotavljanje enakosti spolov v ZRS Bistra Ptuj2.83 MB

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 1. S pisno ali neformalno zahtevo, naslovljeno na ZRS Bistra Ptuj oziroma njeno odgovorno osebo.
 2. Dostop preko spleta: brskanje po spletnih straneh z uporabo spletnih brskalnikov.
 3. Fizični dostop: na sedežu ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, Ptuj, uradne ure: od ponedeljka do petka od 8. do 10. in od 11. do 13. ure.
 4. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: zagotovljena je dostopnost informacij javnega značaja na spletu, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 5. Delni dostop: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,

16. člen

(stroški posredovanja informacij)

(1) Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

(2) Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:

 1. prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 2. pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 3. pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
 4. izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
 5. poštnino za pošiljanje po pošti.

(3) Organ ne zaračuna stroškov:

 1. za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
 2. za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
 3. za telefonsko posredovanje informacij,
 4. za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
 5. za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(4) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 17. člen

(enotni stroškovnik)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Javni zavod do sedaj ni prejel nobene zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

 

6. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek: odvetnica Mojca Neudauer Meglič (zunanji pogodbeni izvajalec)
Elektronski naslov:
Naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj

pdfIzjava o varstvu osebnih podatkov132.56 KB