ZRS BISTRA PTUJ IN NJEN DOSEDANJI RAZVOJ

ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti, na eni strani. Na drugi strani pa se je v lokalnem in širšem okolju uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja, kot RRA, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

bistraZRS Bistra

VIZIJA IN POSLANSTVO

Pri majhnih narodih kot smo Slovenci ni mogoče zagotavljati kakovostnih pogojev za življenje in delo s kvantiteto ampak predvsem s kvaliteto. Slednje pa je moč doseči z vrhunsko in vse stranko usposobljenim prebivalstvom, ki ga odlikuje visok nivo racionalne, čustvene in duhovne inteligence. Z ustanovitvijo javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj je naše mesto pridobilo domicil za znanstveno raziskovalno in razvojno ustvarjalnost, ki pomaga krepiti vse oblike inteligence. Rezultati našega dela, ki temeljijo na povezovanju znanosti in različnih poslovnih subjektov iz naše občine in regije, omogočajo vzpostavitev pogojev za inovativno regijo.

Pridobljena znanja, veščine in kompetence zaposlenih v našem zavodu pa niso namenjene indoktrinaciji in poučevanju, temveč k ustvarjanju kulturnega dialoga in timskega dela z različnimi partnerji na področju pospeševanja razvojne odličnosti.

 

 

IZVAJANJE OBSTOJEČIH PROJEKTOV PO POSAMEZNIH ODDELKIH:

 1. Vloga ZRS BISTRA Ptuj: ZRS Bistra Ptuj trenutno deluje kot:
 • posrednik (ustanovljen kot povezovalni člen med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero v Sloveniji in na mednarodnem nivoju).
 • koordinator (priprava, vodenje in koordinacija projektov, podporno okolje za izvedbo, koordinacijo ter administrativno-finančno podporo vseh lastnih in skupnih projektov partnerjev).
 • inštitucija znanja (razvojna organizacija z RR skupino) Lastna RR infrastruktura, znanje in rešitve ter vključenost v razvoj novih izdelkov/tehnologij podjetij (po naročilu in kot rezultat lastnega razvoja).

 1. Stanje ZRS Bistra Ptuj danes ZRS Bistra Ptuj deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanje razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju, v proces se povezuje z lokalnimi skupnostmi – občinami in poslovnimi subjekti. Sledimo osnovnemu poslanstvu ustvarjanja jedra naravoslovno-tehničnih, tehnoloških in družboslovnih znanj ter kadrovskih potencialov potrebnih za razvoj regije.

 1. Področja delovanja / Glavna raziskovalna področja & področja kompetenc

  Znotraj ZRS Bistra Ptuj so se oblikovala tri kadrovska in vsebinska jedra:
 • Pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja ter gospodarskega razvoja RRA
  • na področju regionalnega razvoja in podjetništva nudimo celovito razvojno organizacijsko-tehnično in finančno podporo razvojnemu zagonu Spodnjega Podravja,
  • sledimo ciljem spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki izhajajo iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št.: 93/05) ter njegovih podzakonskih aktov.

 • Razvoj raziskovalnega dela
  • ustvarjanje kreativnega raziskovalnega in razvojnega prostora med gospodarskim in akademskim okoljem,
  • raziskave in razvoj inovativnih zasnov,
  • podpora uvajanju novo razvitih rešitev v proizvodnjo,
  • povezovanju in prenosu znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo, pomoč pri idejnih zasnovah in celostni izvedbi razvojnih idej podjetij in nadalje izpeljavi dokončne aplikacije teh projektov.

 • Projektna skupina/projektna pisarna
  • skrbi za mednarodna (Evropska) sodelovanja regije in subjektov znotraj nje
  • administrativno-finančna podpora koordinaciji, vodenju in izvajanju lastnih ali skupnih projektov,
  • zagotavljanje ustrezne informacijsko komunikacijske infrastrukture za koordinacijo  projektov večjega števila partnerjev;
  • izvedba in podpora prijav na razne nacionalne razpise ali razpise EU,
  • promocija aktivnosti ZRS Bistra Ptuj, uporabnikov in skupnih projektov,
  • organizacija in izvajanje izobraževanj, seminarjev, delavnic, ipd. 


NADALJNJI RAZVOJ IN USMERITVE ZRS BISTRA Ptuj

Pri nadaljnjem razvoju ZRS Bistra Ptuj bo potrebno poskrbeti, da bodo rezultati dela še naprej namenjeni oblikovanju razvojne vizije in strategije ožje in širše lokalne skupnosti ter njene usmeritve v nacionalni in mednarodni prostor. Različne dejavnosti ZRS Bistra Ptuj, ki so povezane z raziskovanjem, eksperimentalnim razvojem, svetovanjem in izobraževanjem, prepletene med tremi vsebinskimi stebri, bodo tako še naprej namenjene pripravi, razvoju in izvedbi aplikativnih razvojnih projektov za različne naročnike znotraj regije, države in širše po svetu. ZRS Bistra Ptuj bo v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjalo v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti, hkrati pa igralo pomembno vlogo pri povezovanju v novo nastajajočo regijo.