Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta >> Prikaži

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 >> Prikaži

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja- neuradno prečiščeno besedilo >> Prikaži

Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12, št. 78/15) >> Prikaži

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, št. 78/15) >> Prikaži

Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11 in 97/12 in 24/15) >> Prikaži

Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13) >> Prikaži

Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 113/13) >> Prikaži

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), obrazložitev uredbe, dejavnosti z neravnovesji med spoloma za leto 2015 >> Prikaži

Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 34/14) >> Prikaži

Regionalna shema državnih pomoči >> Prikaži

Regionalna shema državnih pomoči – MSP >> Prikaži