Podpisnice Pogodbe o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje so ustanovile Območni razvojni svet (v nadaljevanju ORS) kot usklajevalno telo za spremljanje, koordiniranje in odločanje o aktivnostih iz pogodbe.

  • ORS sestavljajo župani 16 občin z območja »Spodnjega Podravja«.
  • Mandat ORS je vezan na pripravo in izvajanje Območnega razvojnega programa za posamezno programsko obdobje.

Naloge Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje:

  • sprejemanje vseh odločitev povezanih z delovanjem območnega partnerstva za »Spodnje Podravje«;
  • sprejemanje odločitev v postopku priprave, potrjevanja, usklajevanja in izvajanja območnega razvojnega programa in njegovega programskega dela;
  • sodelovanje v postopkih priprave in sprejemanja regionalnega razvojnega programa za Podravje;
  • sprejem pravil svojega delovanja;
  • obravnava drugih zadev razvojnega pomena.

Organizacijske in administrativne naloge za potrebe Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje in njenih organov opravlja praviloma uprava predsedujoče občine, če ORS ne določi drugače. Strokovne naloge povezane v zvezi s pripravo in izvajanjem območnih razvojnih programov izvaja ZRS BISTRA Ptuj.