V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:

  • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
  • priprava dogovorov za razvoj regije,
  • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,splosne razvojne naloge
  • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
  • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
  • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
  • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja sklad.