Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020 >> Prikaži

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 >> Prikaži

Slovenska strategija pametne specializacije – S4 >> Prikaži

Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 >> Prikaži

Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) >> Prikaži


Navodila organa upravljanja

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 >> Prikaži

Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020 >> Prikaži

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020  – 1. sprememba >> Prikaži

Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020 >> Prikaži

Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020 >> Prikaži

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 >> Prikaži

Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014-2020 >> Prikaži

Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 – 1. sprememba >> Prikaži

Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR 2 >> Prikaži

Smernice OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014-2020 >> Prikaži


Navodila Evropske komisije

SMERNICE ZA PREJEMNIKE sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU >> Prikaži

Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov >> Prikaži