MeetingMedsebojna razmerja med razvojnimi partnerji se določijo z dogovorom.V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/2011) se območno razvojno partnerstvo lahko oblikuje na sklenjenem območju več občin v eni ali več regijah. Medsebojna razmerja med razvojnimi partnerji na območni ravni se določijo z dogovorom. Ta določi sestavo organov območnega razvojnega partnerstva, ki vključujejo predstavnike občin, združenj gospodarskih dejavnosti, nevladnih organizacij in posameznikov iz območnega razvojnega partnerstva. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) o oblikovanju in delovanju Sveta.