Vloga znanja in ravnanje z njim v gospodarstvu

POSLANSTVO ZRS Bistre Ptuj na področju GOSPODARSTVA
»Ustvarjanje in prenos novih znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo«.


ZNANJE za GOSPODARSKO RAST
Vlaganja v raziskave in razvoj (R&R) je ključni dejavnik trajnostne gospodarske rasti in nastajanja novih, boljših delovnih mest ter zviševanja dodane vrednosti podjetju. Raziskovanje in razvoj proizvoda ter njegovo lansiranje na tržišče je dolgotrajen proces in se rezultati vlaganj v R&R pokažejo z zamikom, zato predstavljajo investicijo in ne strošek.


ZRS 
BISTRA PTUJ kot UDELEŽENEC V PROCESU PRENOSA ZNANJ

Gospodarstvo

V ZRS Bistra Ptuj se zavedamo, kako pomembna je podpora raziskovanju, znanosti in tehnologiji za učinkovit prenos izsledkov v gospodarstvo. Hkrati razumemo zakonitosti raziskovalnega dela ter pridobivanja novih tehnoloških in razvojnih znanj; za razumevanje pogojev njihovega prenosa v gospodarsko prakso pa uspešno sodelujemo z gospodarskimi subjekti. Raziskovalna skupina ZRS Bistra Ptuj je uspela razviti kakovostno podporno okolje za podjetništvo in inovativnost s povečanim vlaganjem v krepitev povezanosti z univerzami in inštituti tako doma, kakor tudi v tujini.

Ker morajo podjetja neprestano krepiti svoje inovacijske sposobnosti, je pro-aktivna vloga ZRS Bistre Ptuj v procesu od celostne izvedbe razvojnih idej podjetij do podpore uvajanju novo razvitih/inovativnih rešitev v proizvodnjo. Pri tem so nam v veliko oporo mehanizmi financiranja skozi različne evropske in nacionalne razpise.


ZRS BISTRA PTUJ kot ZANESLJIVO PODPORNO OKOLJE ZA KREPITEV PARTNERSTEV

Na področju vlaganj v R&R, prenosa in razširjanja znanja je ZRS Bistra Ptuj kompetenten in zanesljiv partner. Na podlagi dolgoletnih izkušenj podjetjem svetujemo:

  • učinkovitejšo porabo evropskih sredstev iz okvirnega programa za spodbujanje podjetništva, industrijske konkurenčnosti in inovacij, ki so zlasti namenjena interesom malih in srednje velikih podjetij,
  • v okviru aplikativnih projektov bolje izkoriščati potencial javno financiranih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij,
  • izkazati večji interes za zaposlovanje mladih raziskovalcev in si na ta način zagotoviti hitrejši pretok znanja od mentorja iz univerz/raziskovalnih institucij do mladega raziskovalca, ki se ukvarja z dejanskim problemom v gospodarstvu,
  • večja internacionalizacija, predvsem kar se tiče privabljanja tujih raziskovalcev in študentov,
  • zaposlovati več visoko izobraženega kadra,
  • aktivnejša javna promocija uspešnih raziskovalcev in inovatorjev,
  • soočiti se s strahovi odtekanja informacij in to področje učinkovito zaščititi s patenti.


FINANCIRANJE RAZISKAV IN RAZVOJA za obdobje 2014–2020 (Obzorje 2020)

Obzorje 2020 je novi program EU za financiranje raziskav in inovacij v obdobju 2014–2020. Za sredstva (približno 80 milijard EUR za celotno obdobje) se bodo lahko potegovale raziskovalne ustanove, univerze, inovativna zasebna podjetja in mala podjetja.

Obzorje 2020 (slo.)

Horizon 2020 (ang.)