Naslov projekta: Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region

Akronim projekta: SpinIT

Trajanje projekta: 1.1.2024-30.6.2026

Skupna vrednost projekta: 2.419.000 EUR

Vir financiranja: Projekt je v okviru Interreg programa Podonavje sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Projektno partnerstvo:

 • Zenica Development Agency ZEDA ltd (BA) – vodilni partner
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SI) – projektni partner
 • ASPECT-Management and Intercultural Relations (BG)– projektni partner
 • Bulgaria Economic Forum (BG)– projektni partner
 • DEX Innovation centre (CZ)– projektni partner
 • European Development Agency (CZ)– projektni partner
 • Faculty of Economics & Business, University of Zagreb (HR)– projektni partner
 • Foundation for Innovation, Technology and Transfer of Knowledge (BA)– projektni partner
 • innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd. (HU)– projektni partner
 • INOSENS Ltd Novi Sad (RS)– projektni partner
 • Institution for development of competences, innovation and specialization (HR)– projektni partner
 • Municipality of Cluj-Napoca (RO)– projektni partner
 • Optimization Ltd. (HR)– projektni partner
 • Pannon Business Network Association (HU)– projektni partner
 • University of Montenegro (ME)– projektni partner
 • University of Pannonia (HU)– projektni partner
 • Association for responsible urban development and communication (AT)– projektni partner

 

Cilji projekta:

1. Čezmejno sodelovanje: Sodelovanje med 29 organizacijami (16 partnerjev in 13 pridruženih partnerjev), ki si izmenjujejo znanje, izvajajo primerjalno analizo in krepijo zmogljivosti.

2. Lokalni akcijski načrti za digitalizacijo: Ti načrti, razviti s pomočjo vključevanja lokalnih interesnih skupin, bodo lahko podpora lokalnim inovacijskim strategijam.

3. Pilotni projekti: Izhajali bodo iz obstoječega IT sektorja in S3 na določenem območju z namenom razvoja in spodbujanja IT, industrije 4.0 in medsektorskega sodelovanja na 10 izbranih lokacijah v 9 državah regije.

4. Validacija pilotnih projektov

5. Transnacionalna osredotočenost in specializacija: projekt, ki deluje na 10 lokacijah v 9 državah, se osredotoča na posebne niše v manj razvitih krajih, da bi zmanjšal vrzel do najboljših praks.

 

Kratek opis projekta:

Skupni izziv projekta SpinIT so velike razlike v Podonavju. To vključuje razlike v smislu inovacijske zmogljivosti, znanja in tehnološkega razvoja ter izolacije ekosistemov v vzhodni in jugovzhodni Evropi.

V projektu naslavljamo spodbujanje inovacij in sodelovanja, predvsem na manj razvitih območjih v Podonavju, kjer še vedno obstajajo razlike v zmožnostih za inoviranje in razpoložljivi podpori. Kot rešitev se kaže večja vpletenost vseh deležnikov, ustvarjanje inovacijskih posrednikov, spodbujanje start-upov in MSP na poti v digitalni prehod ter izgradnja naprednih podpornih ekosistemov.  Projekt uporablja nadnacionalni pristop, saj deluje na 10 lokacijah v 8 državah Podonavja, saj izzivi, s katerimi se sooča regija, niso omejeni na eno samo državo ali kraj. S spodbujanjem izmenjave znanja in nadnacionalnega izvajanja pilotnih projektov želi projekt spodbuditi digitalizacijo, pametno specializacijo in trajnostni razvoj v celotni regiji. Projekt SpinIT se osredotoča na posebne niše treh vnaprej določenih grozdov: informacijska tehnologija (IT), industrija 4.0 in medsektorsko sodelovanje na področju IT.

S projektnimi aktivnostmi bomo tudi na območju Ptuja izkoristili čezmejno sodelovanje za pripravo lokalnega akcijskega načrta in postavitev pilotnega projekta, kako ustvariti učinkovit podporni ekosistem za digitalni prehod.

 

Spletna stran programahttps://interreg-danube.eu/

 

Povezave:

Spletna stran projekta: https://interreg-danube.eu/projects/spinit

Facebook projekta: https://www.facebook.com/spinitproject

LinkedIN projekta: https://www.linkedin.com/company/danubespinit/