Naslov projekta: Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja.

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta:  1. marec 2009 – 21. januar 2013

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Čezmejni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, www.si-at.eu

Partnerji:

 • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (vodilni partner),
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj,
 • Mariborska razvojna agencija,
 • Zavod za turizem Maribor,
 • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško,
 • Razvojni center Murska Sobota,
 • Regionalna razvojna agencija Mura,
 • Multidisciplinarni raziskovalni institut Maribor,
 • Steirische Tourismus GmbH.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

Cilji projekta:

 • Projektno območje razviti v prepoznavno destinacijo aktivnega oddiha in sonaravnega turizma.
 • Vzpostaviti orodja in strukturo za opravljanje bilateralnih aktivnosti destinacijskega marketinga in managementa.
 • Spodbuditi razvoj trajnostnih, sonaravnih, okolju prijaznih oblik turizma ter povečati osveščenost prebivalstva in turistov glede trajnostne rabe prostora.

Pomen za lokalno okolje:

Namen projekta je na območju projektne regije oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in pozicionirati projektno regijo kot območje kakovostnih turističnih produktov. S pretokom znanja in izmenjavo izkušenj vzpostaviti podlago za razvoj celoletne atraktivnosti projektne regije. Poseben poudarek projekta bo na internacionalizaciji, ki bo pogojena z izvedbo promocijskih aktivnosti izven Programskega območja (ciljni trgi: Nemčija, Benelux, Češka, Hrvaška, Madžarska in Italija).

Rezultati projekta:

 • Razvoj ponudbe (delavnice, analize za oblikovanje produktov, oblikovanje skupnih turističnih produktov na področju kolesarjenja in pohodništva. Na območju Spodnjega Podravja je bilo oblikovanih pet produktov – Dravska kolesarska pot, Kolesarska pot po Spodnjem Podravju, Slovenjegoriška pohodna pot, Ptujska kulturna pot, Nordijska pot ob kanalu reke Drave; izdelava fotografij).
 • Tržno komuniciranje (študijska potovanja, razvoj digitalnih razglednic, oglasi v katalogih agencij, katalog za stranke, udeležba na sejmih, priloge in oglasi v mednarodnih medijih, izdelava spletne strani, spletne kampanje, e-novice, potovanja za predstavnike tiska, izdelava zemljevidov – za območje Spodnjega Podravja izdelana kolesarska in pohodniška karta)
 • Menedžment kakovosti (testiranje produktov in ponudbe, usposabljanja za kolesarske in pohodniške vodnike, predstavitev obstoječih standardov, izdelava priporočil za skrbništvo nad pripravljenimi produkti).
 • Infrastruktura (delavnice, nabor in analiza obstoječe terenske signalizacije, postavitev smerne signalizacije – na območju Spodnjega Podravja označitev Slovenjegoriške pohodne poti in postavitev petih informacijskih panojev).
 • Informiranje in obveščanje (oblikovanje informacij za javnost, organizacija tiskovnih konferenc).

Več o projektu in njegove rezultate najdete na spletnih straneh: hiking.czr.siwww.hiking-biking.comwww.hiking-biking.net.

J4896x3264 68649Foto: Aleš Fevžar

foto1 Aljoša Videtič1Foto: Aljoša Videtič

 

si at  nalozba vasa prihodnost  ministrstvo za gosp razvoj