Program rabe kompleksa Turnišče

Zgodovina kompleksa

turnišče zgodovinaZadnji lastniki kompleksa Turnišče ob urejenem ribniku.

Posestvo in grad Turnišče imata večstoletno burno zgodovino. Prvič se pisno omenja leta 1441 v delilni listini posesti po smrti zadnjega predstavnika gospodov Ptujskih, Friderika Ptujskega. Sledile so številne menjave lastnikov, med drugimi so bili lastniki Szekely, Herbersteini in Thurni. Zadnji predvojni lastnik je bil baron Waren Lippitt, ki je na Turnišču ustanovil veliko kobilarno za rejo kasačev, s katerimi je dosegal vidne rezultate. Po drugi svetovni vojni je bil grad skupaj s posestvom zaplenjen, baron usmrčen, ostali člani družine pa izgnani.

Od leta 1953 do 1979 je v gradu delovala Poljedelsko-živinorejska šola Turnišče. Z delom grajske posesti je upravljala Kobilarna Turnišče, ustanovljena leta 1952, ki je bila ena najbolj znanih in uspešnih kobilarn za vzrejo kasačev v takratni Jugoslaviji.

Od leta 1999 imata grad in park Turnišče pri Ptuju status kulturnih spomenikov državnega pomena. Konec lanskega leta je bilo lastništvo parka in gradu preneseno iz države na Mestno občino (MO) Ptuj.

 

Program rabe kompleksa Turnišče, pripravljen za prenos lastništva na Mestno občino Ptuj

Današnja podoba kompleksa Turnišče je precej klavrna, kar je predvsem posledica pomanjkljive skrbi države, ki ji za kulturne spomenike kronično primanjkuje denarja. Le po zaslugi Mestne občine Ptuj, Biotehniške šole Ptuj in angažiranih posameznikov ni prerasel s trnjem in pajčevino kot grad Trnuljčice v pravljici. Za namen prenosa lastništva je MO Ptuj izdelala program rabe kompleksa Turnišče, ki sem umešča izobraževalne, razvojno-raziskovalne, podjetniško-pospeševalne in gospodarske dejavnosti.

 

Komisija za pripravo programa rabe kompleksa Turnišče

grad TGrad Turnišče danes.

Obnova kompleksa Turnišče je nujna, a pred samimi gradbenimi deli, je potrebno temeljito razmisliti o vsebinah. Za pripravo končnega programa rabe kompleksa Turnišče je župan MO Ptuj imenoval 14-člansko komisijo, ki je javno pozvala k predložitvi predlogov vso zainteresirano javnost. Prejela je 11 predlogov. Naloge komisije so, da koordinira pripravo načrta rabe ter o svojih aktivnostih poroča županu. O konkretnih aktivnostih v kompleksu Turnišče bo odločal mestni svet kot voljeni predstavnik lastnika, to je MO Ptuj.

Komisija se je sestala na sedmih zasedanjih med januarjem in julijem 2014. Na prvem zasedanju je odločila, da povabi k sodelovanju vso zainteresirano javnost. V ta namen je bil pripravljen obrazec, s pomočjo katerega je Komisija sprejemala predlogeza rabo kompleksa Turnišče ali njegovega dela. Predlogi bi naj bili opredeljeni po treh vidikih: vsebinskem, infrastrukturnem ter finančnem. Komisija je prejela 11 predlogov in jih obravnavala na naslednjih zasedanjih, vsi predlagatelji pa so dobili tudi možnost podrobnejše predstavitve predloga pred Komisijo, kar je izkoristilo šest predlagateljev.

konji TNa Turnišču so nekoč vzgajali vrhunske kasače.

Prejete predloge so posamezni člani Komisije ocenili glede na primernost in podporo vsebini predloga, sprejemljivost infrastrukturne umestitve, realno podane ocene stroškov ter uresničljivost predvidene finančne konstrukcije. Člana Komisije, strokovnjaka s področja varovanja narave in kulturne dediščine, sta predloge ocenila iz naravovarstvenega in kulturnovarstvenega vidika.

Iz ocen posameznih članov je Komisija izračunala povprečne ocene predlogov po posameznih vidikih in naredila seštevek povprečnih ocen, pri čemer je 50 najvišja možna ocena. Najbolje sta ocenjena predlog »Program rabe kompleksa Turnišče, pripravljen za prenos lastništva na Mestno občino Ptuj«, ki so ga pripravili na Biotehniški šoli, ZRS Bistri Ptuj in Mestni občini Ptuj z oceno 41 točk ter predlog Sama M Strelca »MUS – mesto uspehov Slovenije« z oceno 39,3. Vsi drugi predlogi so bili ocenjeni z ocenami pod 25 točk.

 

Vsebine, ki so bile najbolje ocenjene

Prvi predlog predvideva restavracijo z lokalno hrano, koncertno-razstavni prostor, predavalnice ter prodajalno lokalnih pridelkov in izdelkov v gradu, drugi pa muzej MUS-mesto uspehov Slovenije, restavracijo s slovenskimi jedmi, slavnostno dvorano, razstavišče in observatorij. V žitnico ob gradu prvi predlog umešča: poslovne prostore podpornih institucij, podjetniški inkubator, delavnice tradicionalne obrti, laboratorije za okoljevarstvo in preučevanje narave ter muzejske zbirke, drugi pa: fotogalerijo, plesno-gledališko dvorano, galerijo moderne umetnosti ter vinoteko v kleti. V drugih stavbah prvi predlog predlaga: poslovne prostore strokovnih in razvojnih institucij, muzejske zbirke, turistične bivalne enote, drugi pa: upravne ter poslovne prostore za podporne institucije, prostor za otroke, waldorfski vrtec, info center ter prodajalno pridelkov in izdelkov. Idej je veliko tudi za park.

park TPark Turnišče sodi med naravno dediščino.

V poročilu Komisije, ki je javno objavljeno na www.ptuj.si, so predstavljeni vsi predlogi, poleg kvantitativnih ocen pa so navedena tudi pojasnila k ocenam posameznih ocenjevalcev. K poročilu so priloženi vsi zapisniki zasedanj, liste prisotnih na zasedanjih ter merila za ocenjevanje predlogov.

Komisija je v poročilu opredelila tudi potrebne nadaljnje korake do obnove kompleksa Turnišče z vidikov varovanja narave in kulturne dediščine, postopkov na Mestni občini Ptuj ter regionalnih razvojnih dokumentov. S tem je delo Komisije zaključeno.

Dr. Lidija Tušek, predsednica Komisije za pripravo načrta rabe kompleksa Turnišče

Prenesite dokumente

POROČILO Komisije za pripravo načrta rabe kompleksa Turnišče

PREJETI PREDLOGI

MERILA ZA OCENJEVANJE PREDLOGOV za člane Komisije

LISTE PRISOTNIH

OBRAZEC ZA PREDLOGE

ZAPISNIKI ZASEDANJ