Naslov projekta: Krepitev podjetniških kapacitet mladih

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje: marec 2014 – junij 2015

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru. Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

Partnerji: 

  • Mesto Reka, HR (vodilni partner),
  • RRA Porin d.o.o., HR
  • Ekonomski fakultet u Rijeci, HR
  • Šolski center Ptuj, SLO
  • ZRS Bistra Ptuj, SLO

Cilji: Namen projekta EnterYOUTH je približati mladim kariero podjetnika preko spodbujanja podjetniškega razmišljanja in praktične pomoči za uresničitev poslovnih idej.  V projektu bomo razvili računalniški program – računalniško igrico, ki bo simulirala podjetje v virtualnem svetu, nato pa razvili program usposabljanja mladih za pridobivanje poslovnih veščin. V ta program usposabljanja bomo vključili skupno 200 mladih, ki bodo oblikovali svojo poslovno idejo in jo preskusili s pomočjo računalniškega programa ali pa nadgradili svoja poslovna znanja. Koristi, ki si jih obetamo od tega projekta, so popularizacija podjetništva med mladimi, zmanjšanje ovir za ustanavljanje lastnih podjetij s povečanjem kompetenc mladih ter povečanje uspešnosti mladih podjetnikov.

Potrebe, ki jih projekt obravnava: Raziskava GEM  (Global entrepreneurship monitor) ugotavlja raven podjetniških aktivnosti krajših od 42 mesecev med populacijo 100 odraslih oseb s TEA indeksom (Total Entrepreneurial activity). Hrvaški TEA indeks za leto 2011 znaša 7,3 %, v letu 2008 pa je bil 8,4 %. TEA indeks Slovenije je bil v letu 2011 3,7 %, leta 2008 pa je znašal 6,4 %. Podjetniško klimo v regiji bistveno zaznamuje pomanjkanje osebne iniciative, usposobljenost posameznikov za podjetniško delovanje in tudi spodbudnih vladnih programov. Nizka raven podjetništva prebivalcev v regiji je pogojena tudi z zgodovinskimi razlogi. Samo 22 % nezaposlenih oseb se odloči za podjetništvo, vendar predvsem iz eksistenčne nuje in ne zaradi prepoznane podjetniške priložnosti. Podjetništvo, ki je posledica osebne izbire ima večje možnosti za razvoj in obstanek. Bolj kot je razvita država, bolj je razvito tudi podjetništvo. Predvsem je prepoznana slaba konkurenčnost podjetnikov začetnikov, med njimi pa izstopajo mladi podjetniki kot skupina, ki je še posebej v neugodnem položaju.
Stopnja brezposelnosti mladih oseb na Hrvaškem pri osebah, starih med 15-24 let je zelo visoka in je konec leta 2011 znašala kar 38 %, v Sloveniji pa je bila bistveno nižja, in sicer 13,3 %. Stopnja brezposelnosti  mladih oseb na Hrvaškem je daleč nad povprečjem EU – 27 držav, kjer je 22 %. Mladi v Sloveniji se lažje zaposlijo in je tako njihova stopnja brezposelnosti nižja od povprečja EU – 27 držav.
V sistemu srednješolskega in visokošolskega izobraževanja je podjetniškemu poslovanju namenjena premajhna pozornost in mladi ljudje, ki končajo šolanje, nimajo dovolj znanja, da bi se lotili samostojnega poslovanja. Pridobitev dodatnih znanj je odvisna tako od iniciative profesorjev kot tudi samih učencev in študentov in je najpogosteje vezana na delo izven rednega šolskega programa. S tem pa ni dostopna vsem učencem, ki želijo izboljšati svoja znanja s tega področja. Cilj krepitve ekonomskih znanj in poslovnih spretnosti je promoviranje pozitivnega odnosa do podjetništva in spodbujanje podjetniške klime pri mladih osebah. Izvedene ankete so pokazale, da bodo mlade osebe prej začele lasten posel kot starejše osebe.
Najučinkovitejši način za doseganje teh ciljev je sodelovanje učencev in študentov pri praktičnih projektih in aktivnostih, kjer je poudarjena realna izkušnja in jih vodi izkušen mentor. Z izobraževanjem, kombiniranim s praktičnimi situacijami, jih je treba spodbuditi k ustvarjalnosti, prevzemanju iniciative in tudi tveganja.
Le 20 % novo ustanovljenih gospodarskih subjektov se uspe obdržati na trgu.Nekateri od temeljnih razlogov za to so pomanjkanje znanja o poslovanju, nezadostna pripravljenost za podjetniški podvig pred vstopom v podjetništvo ter pomanjkanje podjetniških spretnosti. Ustvarjanje pogojev za razvoj malega in srednjega podjetništva zahteva usklajeno državno politiko, ki zajema aktivnosti različnih področij – od izobraževanja in znanosti, odpravljanja administrativnih ovir in prevelike skladnosti s pravili, do krepitve podpornih institucij podjetništva in poslovne infrastrukture ter regionalnega razvoja.
Za podjetnike, ki so šele v postopku zagona svoje dejavnosti, so predvidena izobraževanja, svetovanja ter pomoč pri izdelavi podjetniškega načrta, s čimer bomo dvignili raven konkurenčnosti njihovega podjetja. Podjetniki bodo pridobili znanja in spretnosti, ki so potrebne za učinkovito vodenje podjetja.

Opis / Rezultati: 

  • Vzpostavljena čezmejna podporna storitev za podjetja v obliki on-line borze študentskih raziskovalnih nalog za boljše sodelovanje med podjetji in RR institucijami.
  • Večje število mladih oseb, zainteresiranih za samozaposlovanje.
  • Boljše znanje med podjetniki začetniki o vodenju podjetja in načrtovanju poslovnih aktivnostih.
  • Razvit model za proaktivno spodbujanje podjetniških idej in načrtno vodenje podjetja.

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje: Projekt nagovarja mlade, da upoštevajo tudi podjetništvo kot karierno možnost. S tem se krepi podjetniška aktivnost v lokalnem okolju in ustvarjajo dobri zgledi. Obstoječim podjetnikom bo projekt ponudil pomoč pri razvoju podjetniških znanj in veščin, kar povečuje verjetnost za uspeh mladih podjetnikov.

Povezave:

Spletna stran

Poslovni načrt – aplikacija

Igra keshUP

pdf Priročnik za podjetnike začetnike1.17 MB

 

logotipi skupaj 1024x87