TRILOC

Naslov projekta: Sodelovanje obmejnih regij pri kreiranju infrastrukturnih in logističnih rešitev za pospeševanje regionalnega razvoja.

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta:  1. maj 2009 – 30. oktober 2013

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Čezmejni program Slovenija – Avstrija 2007-2013 (www.si-at.eu).

Partnerji:

  • Riso d.o.o. – razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja (Slovenija),
  • KEG Ratschendorf (Avstrija),
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Slovenija),
  • Stadtegemeinde Bad Radkersburg (Avstrija),
  • Mestna občina Murska Sobota (Slovenija),
  • Občina Tišina (Slovenija),
  • Verein fϋr Internationale Bildungsangebote – IBSS – International Business School Styria (Avstrija).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj:: Danilo Čeh

Cilji projekta:

Zagotavljanje trajnostnih razmer za razvoj konkurenčnega gospodarstva in dolgoročno zagotavljanje kakovostnejšega življenjskega prostora v skupni regiji.

Zastavljeni cilji po modulih:

  • Modul 1: Izdelava idejne študije in strategije razvoja logističnega centra s programskimi vsebinami; izdelava študije primerljivosti lokacij z analizo; urbanistično načrtovanje; vzpostavljanje kontaktov in sodelovanje med lokalnimi skupnostmi v regiji, lokalnimi skupnostmi v čezmejnih regijah,  ministrstvi in vlado, podjetji v regiji, državi; izdelan strateški investicijski načrt; izdelan individualni akcijski načrt trženja; izvedba marketinških aktivnosti; obveščanje javnosti; izdelava metodologije mreženja logističnih centrov.
  • Modul 2: Cilj predlagane študije izvedljivosti je preiskava in ocena treh možnih koridorskih variant na nivoju obdelave poenostavljene študije izvedljivosti. Pregled in ocenitev obstoječih študij glede na nove danosti; tržni potencial nove proge; poenostavljena presoja vplivov na okolje; ocene investicijskih vrednosti; ocena prometnih tokov in tržnega potenciala nove povezave; ocenjevanje prednosti in pomanjkljivosti.
  • Modul 3: Skozi obojestransko višjo kvalifikacijo delavcev naj bi se izboljšalo sodelovanje industrijskih in obrtnih obratov, omogočilo čezmejno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni in tako povečala konkurenčnost v regiji.

Prilagoditev in izvajanje dolgotrajnejših in kakovostno dovršenih izobraževanj s področja logistike; ustanovitev skupin strokovnjakov; oblikovanje smernic za inštitute in mentorje; pilotna izvedba izobraževanja »Train-the-trainer«; zgradba omrežja; poudarjanje potrebe po izobraževanju za podjetja s področja logistike.

Pomen za lokalno okolje:

Je namenjen slovenskim podjetnikom in tujim investitorjem, ki iščejo primerno lokacijo za svoj poslovni projekt v Sloveniji (green eld ali brown eld investicija). Prav tako smo pripeljali sistem certificiranja standardih ELA v Sloveniji za logistične poklice.

Rezultati projekta: 

Modul 1 – Izdelana idejna študija in strategija razvoja logističnega centra; izdelana študija primerljivosti lokacij z analizo in oceno primernosti; urbanistična zasnova z 3D modelom; vzpostavljeni kontakti in sodelovanje med lokalnimi skupnostmi v regiji, lokalnimi skupnostmi v čezmejnih regijah, ministrstvi in vlado, podjetji v regiji, državi; izdelan strateški investicijski načrt; izdelan individualni akcijski marketinški načrt trženja; izdelava 3D makete centra; animacija slovenskih in mednarodnih partnerjev na trgu; izdelana metodologija mreženja logističnih centrov in prenos teorije v prakso.

Modul 2 – Študija nove alternativne železniške povezave; okvirna ocena investicijskih stroškov; študija obratovanja; ekonomska in finančna študija; družbeno-ekonomska in tržna raziskava; analiza geoloških in hidrogeoloških pogojev; študija tržnih potencialov nove proge; študija trasiranja proge; študija izvedljivosti 3 možnih koridorskih variant.

Modul 3 – Smernice za izobraževalne ustanove in mentorje; smernice za ocenjevanje programov in mentorjev; učni načrt za skupno izobraževanje »Train-the-trainer«; določitev in/ali ustanovitev izobraževalne ustanove za področji logistike in transporta; oblikovanje sistema za dodeljevanje certifikatov po standardih ELA v Sloveniji; mreža mentorjev; mreža strokovnjakov.

Več o projektu

 

si at copy

LOGO EU Nalozba v vaso prihodnost 300x73

ministrsvo gosp