probiores

 

Naslov projekta: Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (akronim PROBIORES)

Status projekta: zaključen

Tip projekta: nacionalni

Trajanje: 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015

Financiranje: Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Vrednost projekta: 16.600 EUR.

 

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

Partnerji: 

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede: izr. prof. dr. Sabina Fijan
  • Echo d.o.o., Slovenske Konjice
  • ZRS Bistra Ptuj

 

Cilji projekta: V okviru projekta smo z merjenjem porabe kisika in nastanka ogljikovega dioksida izdelali respirometer za merjenje kontinuirnega bazalnega metabolizma mikroorganizmov v različnih probiotičnih vzorcih ter fermentiranih živilih (kefir, jogurti) ter ugotovili vpliv prisotnosti patogenih mikroorganizmov na spremembo merjenjih parametrov. Z merjenjem izbranih parametrov (pH-vrednost, temperatura, konduktivnost) na spremembo vrednosti parametrov smo iskali možnosti za hitro, neinvazivno detekcijo prisotnosti patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih. Pripravili smo podatkovne baze izmerjenih parametrov za probiotične izdelke ter vzorce probiotičnega jogurta in kefirja z dodanimi patogenimi mikroorganizmi. S klasičnimi gojitvenimi metodami smo tudi ugotavljali vpliv probiotične mikrobiote na rast in razmnoževanje izbranih potencialno patogenih mikroorganizmov.

 

Rezultati projekta:

  • Izdelava elaboratov.
  • Objava izvirnega znanstvenega članka

 

Spletna stran projekta