Naslov projekta: Plemenitimo mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih – vzpostavitev podporne storitve za podjetja v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog v podjetjihlink do borze 300x169

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje: december 2013 – junij 2015

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru. Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

Partnerji: 

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, SLO, www.bistra.si (vodilni partner),
 • Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o., HR, www.ticm.hr
 • Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA), HR, www.zara.hr,
 • TECES, Tehnološki center za električne stroje, SLO, www.teces.si,
 • Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), HR, www.azra.hr,
 • Razvojni center Murska Sobota, SLO, www.rcms.si,
 • TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., SLO, www.tehnocenter.si,
 • Sveučilište u Zagrebu, HR, www.unizg.hr.

partnerji

Cilji: Cilj projekta MARATON je spodbuditi povezovanje podjetij, predvsem MSP, z RR institucijami z namenom spodbuditi razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij z večjo dodano vrednostjo ter tako doseči večjo konkurenčnost MSP. V projektu bomo razvili izdelek, ki ga bomo čezmejno promovirali pri ciljnih skupinah in v javnosti. Ta izdelek bo on-line borza raziskovalnih nalog, v katero bodo podjetja vpisovala raziskovalne naloge, na katere se bodo prijavili študenti za opravljanje praks, diplomskih ali magistrskih nalog v navezavi z raziskovalci-mentorji iz RR institucij. Borza bo brezplačna in odprta vsem. Razpoložljivost informacij o konkretnih razvojnih izzivih v določenem podjetju, ki bo objavilo raziskovalno nalogo na borzi, bo spodbudilo sodelovanje tudi preko meje. Poleg ciljanih povezav podjetje-študent-raziskovalec bo možno sklepati tudi povezave podjetje-podjetje, kar lahko dodatno prispeva k bilateralnemu povezovanju podjetij zaradi enakih ali podobnih razvojnih izzivov. Podobno velja za povezave med raziskovalci. Vzpostavljene povezave lahko sprožijo domino učinek nadaljnjega povezovanja projektnega območja. Dodatna vrednost projekta je prispevek k uspešnejšemu iskanju in zaposlovanju razvojnih kadrov in čezmejna izmenjava poslovnih idej in kadrov.

sporočila

 

Potrebe, ki jih projekt obravnava:

Obmejno območje Slovenija-Hrvaška je gospodarsko manj razvito področje na obeh straneh meje. V obdobju po letu 2008 se je gospodarski položaj zaradi gospodarske krize še poslabšal. Precej velikih podjetij, ki so temeljila na delovno intenzivnih panogah, je zašlo v težave in še posebej na področju gradbeništva je zaznati močan upad gospodarske dejavnosti, zato se na obeh straneh meje pojavljajo enaki problemi in nakazujejo rešitve, ki lahko koristijo vsem. Za gospodarstvo obmejnih regij pridobivajo na pomenu mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo praviloma boljše kazalnike gospodarnosti in donosnosti od velikih družb. Prvi pogoj za večanje konkurenčne prednosti podjetij, ki vodi h gospodarski rasti je razvoj novih produktov, tehnologij in storitev, kar je povezano z razvojno raziskovalnimi prizadevanji. Potrebno je spodbujati inovativnost v podjetjih na vseh ravneh in v inoviranje vložiti več znanja in več sodelovanja med podjetji, še posebej MSP, ter institucijami za raziskave in razvoj (RR).

Raziskava iz projekta SPRINT je pokazala, da se na obeh straneh meje pojavljajo enake težave pri inoviranju in posledično večanju konkurenčnosti podjetij, zato so smiselne enake ali podobne rešitve. Podjetja, kot tudi večina raziskovalcev iz akademske sfere, želi sodelovati med seboj, vendar so skupni raziskovalni projekti redki. Raziskovalci iz RR institucij so premalo motivirani in premalo angažirani za sodelovanje z gospodarstvom, podjetja pa velikokrat ne poznajo kompetenc posameznih raziskovalcev, ker se ne zanimajo za znanstvene dosežke, zato do kvalitetnih stikov med podjetji in raziskovalci iz RR institucij le redko pride. Poleg slabega medsebojnega poznavanja in razumevanja so podjetja kot eno večjih ovir za inovacijsko dejavnost navajala problematiko ustreznih razvojnih kadrov, do katerih težko pridejo. Potrebujejo lastne kadre, ki so sposobni poglobljenega uvida v potrebe podjetja, ki se nanašajo na razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev ob upoštevanju poslovne logike in politike podjetja. Takšni kadri so potrebni vezni člen med RR institucijami in podjetji, zato smo študente izbrali kot ciljno skupino. Pri praktično vseh podjetjih, pri katerih smo v projektu SPRINT ugotovili inovacijski potencial, ne glede na njihovo velikost, je skupna ugotovitev, da do kvalitetnih kadrov zelo težko pridejo, ker pravih študentov ne poznajo. Istočasno se podjetja zaradi toge zaposlovalne zakonodaje nekoliko bojijo zaposlovati visokoizobražene tehnične kadre, saj ni drago samo njihovo delo, ampak tudi njihovo usposabljanje. Zato je pomembno, da imajo podjetja možnost izbrati dobre študente in jih preskusiti na konkretnih nalogah.

Obstaja pa še tretji vidik celotne problematike. Sodobni visokošolski sistemi so zasnovani na spodbujanju stikov med podjetji in študenti. Študenti so v okviru svojih študijskih dolžnosti dolžni opravljati študijsko prakso in diplomske oz. magistrske ali celo doktorske naloge na problemih iz gospodarstva. Dobri študenti nimajo dovolj informacij in zadostnega dostopa do raziskovalnih izzivov v podjetjih in zato najboljši velikokrat iščejo izzive v tujini ali pa vsaj v večjih mestih, ki so izven obmejnega območja. Z boljšim informiranjem in vzpostavitvijo komunikacijskega kanala med študenti in podjetji bi bilo možno najboljše kadre zadržati v regiji. Kadri pa so eden najpomembnejših dejavnikov za uspešnost podjetij in tako pot do večje konkurenčnosti podjetij.

Projekt MARATON temelji na predpostavki, da lahko spodbudimo sodelovanje gospodarstva in RR institucij preko kreiranja stičišča v obliki enostavne borze razvojnih in raziskovalnih tem in nalog, ki zanimajo podjetja. V te naloge bi se vključili študenti z motivom, da opravijo študijske obveznosti, navežejo stik in se s kvalitetnim delom izkažejo pri potencialnem delodajalcu. Motiv profesorjev-mentorjev je dvojen: pedagoški in vzpostavitev sodelovanja z gospodarstvom. Motivi podjetij so: preskus potencialnih zaposlenih za razvojne naloge pri konkretnem delu, vpeljava potencialnih zaposlenih v organizacijske in poslovne procese podjetja še pred zaposlitvijo, kar skrajša prilagoditvene čase ob morebitni zaposlitvi.

 

Opis / Rezultati: 

 • Vzpostavljena čezmejna podporna storitev za podjetja v obliki on-line borze študentskih raziskovalnih nalog za boljše sodelovanje med podjetji in RR institucijami.
 • Identificirani razvojni izzivi v podjetjih v čezmejnem območju, primerni za študentsko raziskovalno delo.
 • Vzpostavljena nova partnerstva med podjetji, študenti in raziskovalci.
 • Izboljšana dostopnost podjetij za študente in raziskovalce.
 • Več diplomskih nalog, ki rešujejo dejanske izzive v podjetjih.

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

Projekt spodbuja sodelovanje podjetij, visokošolskih študentov in raziskovalcev pri skupnih raziskovalnih projektih. Vse te aktivnosti povečujejo konkurenčno prednost lokalnih podjetij in lajšajo dostop podjetij do najbolj perspektivnih razvojnih kadrov na eni strani ter dostop visoko izobraženih kadrov do podjetij.

Informativna brošura projekta Maraton

Pot do on-line borze študentskih raziskovalnih nalog na čezmejnem SI-HR območju

 

logotipi skupaj 1024x87