Innova Foster je novo pridobljeni evropski projekt ZRS Bistra Ptuj, ki se izvaja v okviru medregionalnega sodelovanja Interreg Europe in je sofinanciran s strani EU preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.  


Innova Foster EU FLAG 170x140

Cilj projekta je izboljšati startup ekosisteme na lokalni in regionalni ravni tako, da bodo startupi (inovativna podjetja z velikim potencialom, mlajša od 5 let) rasli na osnovi inovacij in postali pomembni regionalni inovatorji v sedmih evropskih regijah. Partnerji, ki sodelujejo na projektu so iz Španije, Združenega kraljestva, Poljske, Irske, Estonije, Malte in Slovenije. Vsak izmed partnerjev je izbral dokument, ki vpliva na politiko do podpore startupom v izbrani regiji. ZRS Bistra Ptuj je izbrala Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo za obdobje 2014-2020, ki ima za prioriteto tudi povečanje konkurenčnosti MSP. Z ustrezno sistemsko podporo in ustreznim ekosistemom lahko dosežemo večje število inovativnih startupov, ki so močneje motivirani in sposobni za rast in globalizacijo.

 

Strategija Evrope 2020 označuje startupe kot pomembne generatorje rasti, zaposlovanja in inovacij. S projektom želimo opredeliti pomembne elemente lokalnih startup ekosistemov, na evropski ravni izmenjati primere dobre prakse, ideje in rešitve ter jih prilagoditi regionalnim in lokalnim potrebam ter prednostim. Pripravili in implementirali bomo akcijske načrte ter podali predloge za izboljšavo pravil in vodil v regionalni politiki

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

V okviru projekta Innova Foster bomo z medregionalnimi obiski, vključitvijo lokalnih deležnikov in skupno analizo lokalnih političnih pravil in vodil ter programov podprli rast in globalizacijo MSP z visokim potencialom. Vsi partnerji bodo identificirali, analizirali in izmenjali izkušnje, znanje ter primere dobre in slabe prakse iz regionalnih inovacijskih in startup ekosistemov z namenom prilagoditi lokalno politiko v smeri olajšanega razvoja in rasti startupov.

Akcijski načrti, ki jih bomo pripravili na osnovi rezultatov analize in izmenjave evropskih izkušenj, bodo demonstrirali, kako lahko lokalne ali regionalne skupnosti izboljšajo razmere za nastanek in rast startupov ter predlagali nove servisne sisteme, ki bolje vključujejo tako deležnike kot uporabnike.

 

Projekt traja 4 leta v dveh dveletnih fazah. V prvi fazi bomo analizirali obstoječe ekosisteme, pripravili priporočila in akcijske načrte za izboljšave, ki jih bomo vpeljali in spremljali v drugi fazi. Vrednost celotnega projekta je 1.267.906 €, partnerski delež za ZRS Bistra Ptuj v 4 letih (2017-2020) znaša 161.141 €.

 

poster ang