Želeli bi vas obvestiti, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

 

ROK ZA PRIJAVO = 11. 6. 2021 do 23.59

DATUM ODPIRANJA = 15. 6. 2021

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.


Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

         -  sklop 1 – Investicije v rekonstrukcije športnih bazenov.

         -  sklop 2 - Investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

 

Prijavitelj

Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 1 (investicije v rekonstrukcije športnih bazenov) v letu 2021 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem), s katerim se prijavljajo na javni razpis.

Na javni razpis za sofinanciranje sklopa 2 (investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin) v letu 2021 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, ki bodo predmet trajnostne ureditve, vzdrževanja ali posodobitve zunanjih športnih površin.

Občinam, ki so se s svojimi projekti prijavile na javni razpis sklop 2, in sodijo med obmejna problemska območja, se skladno s 24.čl. Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripišejo dodatne 3,7 točke.

 

Višina sredstev

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2021 je 4.100.000,00 EUR. Pravice porabe so, zagotovljene na PP 222010 - Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 - Investicijski transferji občinam.

SKLOP 1

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2021 znaša 3.000.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo šest izbranih projektov investicij v rekonstrukcije športnih bazenov v višini  500.000,00 EUR.  Investicija, ki je predmet prijave ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR brez DDV in je lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča na prostem. V primeru, da za sklop 1 kandidira manj kot pet prijaviteljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.

 

SKLOP 2

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2021 znaša 1.100.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo petinpetdeset izbranih projektov investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin v višini 20.000,00 EUR. Investicija, ki je predmet prijave ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 2 kandidira manj kot petinpetdeset prijaviteljev, se ostanek sredstev razdeli v enakih deležih med ostale izbrane prijavitelje, vendar ne več kot do zneska vrednosti posamezne investicije brez DDV.

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje

V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški rekonstrukcij športnih bazenov, ki bodo nastali od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021. Rekonstrukcija se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2023, pri čemer se za zaključek rekonstrukcije šteje, da je objekt predan v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin, ki bodo nastali od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021. Investicija se ni smela pričeti pred 1. 1. 2021   in se bo zaključila najkasneje do 31. 12. 2021, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

 

Povezava do javnega razpisa: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 | GOV.SI