V ponovno zavarovanje za polni delovni čas lahko vstopite in pridobite pravico do izplačila 40% pokojnine, če ste uživalec starostne pokojnine po splošnih predpisih in v RS znova začnete delati oz. opravljati dejavnost kot:

 • delavec na podlagi delovnega razmerja,
 • samozaposlena oseba,
 • družbenik gospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali zadruge, če ste v družbi hkrati tudi poslovodna oseba,
 • kmet – če vaši skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus in še niste dopolnili 63 let.

S tem pridobite lastnost zavarovanca, pokojnina, ki vam je bila priznana s pravnomočno odločbo, pa se vam preneha izplačevati z dnem pridobitve lastnosti zavarovanca (z dnem ponovnega vstopa na trg dela).

Pravice do 40 % starostne pokojnine ne more uveljaviti uživalec predčasne pokojnine.

Pravice do 40 % pokojnine ne more uveljaviti uživalec pokojnine, ki je bil upokojen po posebnih predpisih. Takšne pravice ne more uveljaviti uživalec pokojnine, ki je bil upokojen po posebnih predpisih, na primer po Zakonu o policiji oz. po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Le v primeru, da bo tak zavarovanec tekom ponovnega zavarovanja izpolnil pogoje po splošnih predpisih, to je po ZPIZ-2, lahko od takrat dalje zahteva izplačilo 40 % pokojnine po splošnih predpisih. Po prenehanju ponovnega zavarovanja je upravičen do izplačila usklajene pokojnine po posebnem predpisu ali do odmere pokojnine po ZPIZ-2.

Del pokojnine v višini 40 % že uveljavljene starostne pokojnine se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od vključitve v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom in se vam izplačuje do  prenehanja zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, vendar največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. 

V kolikor boste po preteku treh let še vedno vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, se vam bo po tem obdobju izplačevalo 20 % starostne pokojnine, ki je bila osnova za odmero 40 % starostne pokojnine.

40 % starostne pokojnine se ne izplačuje, če ne delate zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni. V tem primeru zavod po uradni dolžnosti preneha izplačevati 40 %  starostne pokojnine.

Zavod po uradni dolžnosti začne znova izplačevati 40 % starostne pokojnine z dnem, ko začnete znova opravljati delo po končani začasni zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila daljša od 30. delovnih dni. 

Ponovna prijava v zavarovanje je možna najmanj za dve uri dnevno ali deset ur tedensko za delavce v delovnem razmerju oziroma najmanj za četrtino polnega zavarovalnega časa za preostale tri kategorije zavarovancev (samozaposleni, družbeniki, kmetje). Zavarovanje je dovoljeno za največ sedem ur dnevno ali 39 ur tedensko.

Sorazmerni del pokojnine se odmeri od starostne ali predčasne pokojnine v odstotnem deležu, ki je odvisen od vašega delovnega oziroma zavarovalnega časa, in sicer vam pripada naslednji sorazmerni del pokojnine:

 • 75 odstotkov, če delate dve uri dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 10 do 14 ur tedensko,
 • 62,5 odstotka, če delate tri ure dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 15 do 19 ur tedensko,
 • 50 odstotkov, če delate štiri ure dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 20 do 24 ur tedensko,
 • 37,5 odstotka, če delate pet ur dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 25 do 29 ur tedensko,
 • 25 odstotkov, če delate šest ur dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 30 do 34 ur tedensko,
 • 12,5 odstotka, če delate sedem ur dnevno ali vaš delovni oziroma zavarovalni čas znaša od 35 do 39 ur tedensko.

Če se obvezno vključite v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko se sorazmerni del starostne pokojnine poveča za sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine (gre za t.i. višji sorazmerni del starostne pokojnine). 

Sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine se izplačuje do prenehanja obveznega zavarovanja za vsaj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, vendar največ tri leta in znaša:

 • 20 odstotkov, kadar delate štiri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 20 do 24 ur tedensko; 
 • 25 odstotkov, kadar delate pet ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 25 do 29 ur tedensko; 
 • 30 odstotkov, kadar delate šest ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 30 do 34 ur tedensko; 
 • 35 odstotkov, kadar delate sedem ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 35 do 39 ur tedensko. 

Po preteku treh let se sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine zmanjša za polovico in znaša:

 • 10 odstotkov, kadar delate štiri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 20 do 24 ur tedensko; 
 • 12,5 odstotka, kadar delate pet ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 25 do 29 ur tedensko; 
 • 15 odstotkov, kadar delate šest ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 30 do 34 ur tedensko; 
 • 17,5 odstotka, kadar delate sedem ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 35 do 39 ur tedensko.

Sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine se ne izplačuje, če ne delate zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni. V tem primeru zavod po uradni dolžnosti preneha izplačevati sorazmerni del zneska dela starostne pokojnine.

Zavod po uradni dolžnosti začne znova izplačevati sorazmerni del zneska dela pokojnine z dnem, ko začnete znova opravljati delo po končani začasni zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila daljša od 30. delovnih dni. 

 

Vir:  SPIZ

 

Povzetek pripravila:

Jadranka Krajnc, SPOT svetovalec

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

 

Bistra Logo

SPOT LOGO

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.