poni barvna POD 3

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj objavlja dne 14. 1. 2022 Peti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. 

 

! Rok za prijavo je 17. februar 2022 !

 
 
Pogoji za vključitev:

 • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
 • Kandidat mora imeti stalno ali začasno prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
 • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
 • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

 

 
Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

 • Izpolnjen prijavni obrazec
 • Življenjepis
 • Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ),
 • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

 
Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na dveh spletnih predstavitvah, ki sta namenjeni vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Spletni predstavitvi projekta bodo predvidoma v četrtek 27.1. 2021 in 10.2.2022 ob 10. uri preko ene izmed spletnih aplikacij. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi prijave na elektronskem naslovu: 

Dokumentacija:

​-----------------------------------------------------------------------------------

 PONI1

Opis projekta in načrtovane aktivnosti:

Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

PONI2 namen in cilji

KAKO POTEKA PROJEKT:

1. Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt.

2. Za 4 mesece se zaposliš na ZRS Bistra Ptuj.

3. V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.

4. S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.

5. Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

V projekt bo sočasno vključenih 6 udeležencev - na Ptuju (+ 12 v Mariboru in + 4 v Lenartu).

 

 KAJ TI PROJEKT PONUJA:

 • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
 • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
 • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
 • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

 

 

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

 • Vsem, ki imate podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji.
 • Stalno ali začasno prebivališče v regiji izvajanja (v Podravski regiji).
 • Tistim, ki želite ustanoviti svoje podjetje.
 • Za vse starosti in vrste izobrazbe.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIŠ?

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece.

-----------------------------------------------------------------------------------

POSTOPEK ODDAJE:

1. Natančno preberi besedilo Javnega poziva PONI Podravje.

2. Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!

3. V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi (RRA Podravje MB, ZRS Bistra Ptuj) v projektu PONI Podravje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).

4. Natisni izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega poziva.

 

ODDAJA PRIJAVE:

Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddaj:

 • Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, do 17. 2. 2022 (velja poštni žig tega dne). 

Pazi na pravilno izpolnjeno OVOJNICO - Priloga 1 (priloga javnega razpisa)!

 

Prijavne obrazce lahko oddaš do 17. 2. 2022!

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 16.2.2022 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti: ali na telefonski številki 02 748 02 64 (Robert Novak) oz. elektronski pošti   

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

PONI3 kaj ti poni ponuja

-----------------------------------------------------------------------------------

pdfPromocijski letak - Podjetno nad izzive PONI Podravje996.7 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt se izvaja v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Posavski, Savinjski, Zasavski in Podravski regiji. 

 

Izvajalci programa za Podravsko regijo so Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.. 

 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«.

 

logoti vsi skupajtekst