Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sedaj že drugič razpisuje finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Predvidena sta dva roka prijav, prvi se izteče 4. septembra in drugi 6. novembra letos.

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,8 milijonov evrov, poudarek pa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Sklad ocenjuje, da lahko z razpoložljivo kvoto razpisanih sredstev podpre predvidoma od 30 do 40 projektov v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.

Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj:

  •    oddelka C16 - obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  •    oddelka C31 - proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic.

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci in podobno) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči in tako dalje) niso upravičeni do prijave na razpis.

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024.
Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko stroški:

  • nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  • transporta, montaže in zagona opreme.

Na spletni strani sklada so dostopne podrobnejše informacije, vezane na javni razpisa P4L Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24.

 

Za več informacij o prijavah na razpise smo Vam vedno na voljo:

 

Foto: pixabay.com