Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo (v nadaljevanju: projekt), katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

NOO – SE OVE 2024

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024)

Datum objave:

01.03.2024

Datum zaključka:

10.02.2025 oziroma do porabe sredstev

Izdajatelj:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Status:

Veljavna objava

Vrsta:

Javni razpis

Tematika:

Obnovljivi viri energije

Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

Rok za prijavo:

Predvidena so tri odpiranja vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 15. 4. 2024, drugi rok je 2. 9. 2024 in tretji rok je 10. 2. 2025. Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ter v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva z oznako »Ne odpiraj!– vloga NOO – SE OVE 2024« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Odpiranje prijav:

Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog, ne bo javno in ga bo izvedla strokovna komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko strokovna komisija vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.

Povezava na javni razpis in dokumentacijo: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-izgradnje-novih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-iz-soncne-energije-na-javnih-stavbah-in-parkiriscih-za-obdobje-2024-do-2026-noo-se-ove-2024-1355/