Bionika v tehniki – inženirski poklic z interdisciplinarnem znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe virov

Visoka šola na Ptuju - več o študiju in vpisu: https://vsptuj.si/

image1.jpg  

image2.jpg

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa »Bionika v tehniki« oziroma v angleščini »Bionics in Engineering« je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij.

Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti/ke bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent/ka odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje.

Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent/ka pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti.

Kaj program omogoča?

 • pridobivanje osnovnega znanja s študijem teoretičnih principov;
 • usposabljanje za uporabo teoretičnega znanja pri reševanju praktičnih problemov, zlasti pri prenosu rešitev narave v tehniko;
 • sporazumevanje s strokovnjaki naravoslovja in tehnike (biolog in tehnik);
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kooperativnosti in sposobnosti, strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju ter vodenju zahtevnih projektov.

Študijski program bo študentom/kam omogočal pridobitev poglobljenega strokovnega znanja s področja tehnike in naravoslovja. To znanje ima uporabno vrednost, saj bodo diplomanti/ke usposobljeni za uporabo in prenos teoretičnega znanja v prakso in s tem za reševanje tehniških problemov.

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa »Bionika v tehniki« je torej usposobiti strokovnjake s ključnimi znanji naravoslovja in strokovnimi znanji tehnike. Profil diplomanta bo sledil smernicam razvoja Evrope, z željo doseči sonaravni in energetsko učinkovit trajnostni razvoj.

Kompetence, ki jih pridobi diplomant

 • zagotavlja moralno in etično delovanje – to je poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih;
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili stroke;
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo;
 • razume poklicno in etično odgovornost;
 • se zaveda pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posreduje znanja;
 • racionalno uporablja energijo, gradiva (materiale) in čas;
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih;
 • razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje;
 • sodeluje pri razvoju stroke in prevzema pobude za uvajanje novosti v stroko;
 • uporablja tuj jezik za spremljanje novosti v stroki in za komunikacijo s strokovnjaki iz tujine.

Predmetno specifične kompetence, ki jih diplomant pridobi

 • uporablja računalniška bionsko procesna orodja pri delovnih postopkih in procesih;
 • odloča o strokovnih in poslovnih zadevah in rešuje probleme s področja bionike;
 • pripravlja izvedbene načrte za bionske sisteme;
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi bionskih projektov;
 • sodeluje pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in optimiranju bionskih in tehničnih procesov;
 • identificira in analizira obstoječe bionske procese ter vključuje nove izsledke;
 • vključuje obnovljive in alternativne vire energije v bionske procese;
 • spremlja informacije o bionskih procesih;
 • uporablja interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju;
 • za tehniške probleme išče vzore in rešitve v naravi;
 • uporablja sodobna bionska gradiva;
 • tehniške probleme rešuje z implementacijo nanotehnologij;
 • skrbi za ekologijo, sonaravni trajnostni razvoj in biorazgradljivost;
 • izboljšuje ergonomijo delovnih mest in delovne pogoje;
 • smotrno ravna s surovinami in odpadnimi materiali;
 • skrbi za učinkovito rabo energije.