Projekt Sodelovanje mest II (City Cooperation II) povezuje 24 mest na območju treh držav: Avstrije, Slovenije in Madžarske. Slovenska mesta (Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota, Lendava, Beltinci, Ptuj, Ormož in Lenart) predstavljajo v projektu trije slovenski partnerji: PORA Gornja Radgona, Razvojni center Murska Sobota in ZRS Bistra Ptuj, ki je odgovorna za razvoj aktivnosti v treh mestih, in sicer Ptuj, Lenart ter Ormož. Projekt se izvaja v sklopu programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, torej programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020.

V projektu bomo, v sodelovanju s partnerji iz sosednjih držav, s pomočjo sodobnih marketinških orodij, povečali zanimanje turistov za obisk vseh sodelujočih mest. Sodelujoča mesta bodo oblikovala nove sodobne turistične produkte in prepoznavne blagovne znamke. Poseben poudarek bo namenjen razvoju in obujanju mestnih jeder z oblikovanjem skupne ponudbe med javnim in zasebnim sektorjem. V projektu, ki bo trajal tri leta, bomo poskušali v teh mestih vzpostaviti tudi mestni marketing.

Vzpostavitev uspešnega mestnega marketinga v naših mestih je nujna, saj morajo mesta postati prijazna trgovcem, podjetnikom, meščanom in turistom. Mestni marketing je orodje za reševanje izgube konkurenčnosti urbanih mestnih jeder in je pristop za namensko oblikovanje in trženje mesta, ki temelji na filozofiji usmerjenosti k ciljnim skupinam. Njegov cilj je povečati kakovost življenja, varnost in privlačnost posameznega sodelujočega mesta. To je del sistematičnega procesa načrtovanja, ki poteka z uporabo instrumentov trženjskega spleta. Izdelek oz. proizvod mesta je posledica stališč in dejavnosti ljudi v mestu. V procesu marketinga mest javni in zasebni sektor kljub različnosti združita moči.

V projektu si prizadevamo tudi za razvoj in obujanje mestnih jeder, povezovanje lokalnih ponudnikov in njihov skupni nastop na trgu. Zato bo v projektu ena izmed najpomembnejših aktivnostih izvedba letnih promocijskih aktivnosti,  usmerjenih k privabljanju lokalnega prebivalstva v mestna jedra. Prvo tako smo preskusili na Ptuju, in sicer promocijsko akcijo Pridi v mesto.

Izdelali bomo tudi novo mobilno aplikacijo, ki bo omogočala vodenje po mestu, hkrati pa bo omogočala koriščenje popustov pri izbranih mestnih ponudnikih. Prav tako bo integrirana z vsemi potrebnimi informacijami za turiste ter lokalno prebivalstvo kot so možnost parkiranja, javni promet, itd.

Skozi delavnice bomo ponudili tudi izobraževanja ponudnikom, na temo kako pravilno nastopiti na trgu in promovirati svoje storitve, saj se zavedamo, da so trgovci v mestih pomemben del turistične ponudbe.

logo CCII 300x102