Podjetniki, ali veste, kje preverite kakšne prispevke za socialno varnost in na katere račune morate plačevati?

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS.

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE NA PODLAGI OPRAVLJANJA SAMOSTOJNE PRIDOBITNE IN POKLICNE DEJAVNOSTIprihranek

1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (samozaposlene osebe). Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so samozaposlene osebe same zavezanci za plačilo prispevkov za socialno varnost zavarovanca in prispevkov delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestil.

2 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Po 5. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ se obvezno zavarujejo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic.

V skladu z 51. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ samozaposlene osebe plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce. Osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje od obračunskega obdobja za februar 2014 dalje ne more biti nižja od 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

3 Zavarovanje za starševsko varstvo

Zavarovanje za starševsko varstvo samozaposlenih oseb je urejeno v 4. točki 8. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1, po kateri so zavarovanci za starševsko varstvo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic.
V skladu z 10. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 se prispevki za starševsko varstvo obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Po določbi 9., 11. in 12. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 so ti zavarovanci sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko varstvo.

4 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Po peti alineji 54. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo samozaposlene osebe.

V skladu s 135. členom Zakona o urejanju trga dela – ZUTD je osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Samozaposlene osebe so po določbi 136. in 137. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca.

5 Osnova za plačilo prispevkov

taxes 1669628 960 720Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V skladu z določbo 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 se zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu. Pri tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove.

Zavarovalna osnova samozaposlene osebe se torej od 1. 1. 2014 dalje določa individualno glede na njegov dosežen dobiček (in ni več razvrščanja v zavarovalne razrede).

Podrobnejši način določanja zavarovalne osnove je določen s Pravilnikom o določanju zavarovalne osnove.

Najnižja osnova za prispevke
Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša:
• v letu 2014: minimalna plača,
• v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
• v letu 2016: 56 % PP,
• v letu 2017: 58 % PP,
• v letu 2018: 60 % PP.

Če dobiček samozaposlene osebe ne preseže 60 % PP, za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje ne more biti nižja kot 60 % PP.
Najvišja osnova za prispevke
Najvišja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša:
• od leta 2014 dalje: 3,5-kratnik PP (350% PP/mesec).

 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – SEPTEMBER 2016
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   Prehodni davčni podračun Referenca 56 % PP** 3,5 PP***
  871,30 5.445,62
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od  1.555,89 EUR* 933,53  
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     135,05 844,07
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     77,11 481,94
Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     59,37 346,34
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     61,24 357,23
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     4,95 28,86
Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     0,87 5,45
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,87 5,45
Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,22 7,62
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,52 3,27
Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89
Skupaj drugi prisp.       3,48 21,79
PRISPEVKI SKUPAJ       341,20 2.080,23
DŠ = davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače: 56 % od 1.555,89 EUR = 871,30 EUR
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.