javni razpisi

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj:

-          Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

-          Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

-          Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

-          Ukrep 8: sofinanciranje zaposlovanja mladih,

-          Ukrep 9: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

 

Namen razpisa:

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Pogoji za sodelovanje:

Upravičenci do pomoči so:

-          podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

-          fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

 

Razpisnik:

Mestna občina Ptuj

Rok;

Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je ponedeljek, 5. 11. 2018, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

 

Dodatne informacije:

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Ptuj, www.ptuj.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Ptuj Klavdijo Petek, tel. 02/748 29 40 ali pišete na elektronski naslov , z navedbo »razpis podjetništvo - de minimis«.

http://www.ptuj.si/razpisi?id=000081064

 

spot

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija