okoljski posvet

Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov

22. strokovno posvetovanje
Moravske Toplice
11. - 12. april 2019

pdfPROGRAM, E-PRIJAVA, pdfPRIJAVNICA

Spoštovani!

Krožna ekonomija je vseobsegajoči pojem, s katerim opredeljujemo postopni prehod človeške družbe iz faze potrošništva v fazo učinkovite rabe naravnih virov in zadovoljevanje naših potreb v skladu z omejenostjo našega planeta.

Namen letošnjega posveta je povezati krožno ekonomijo z dvema resnima problemoma današnje družbe, tudi Slovenije: onesnaževanjem zraka in nesmotrnim gospodarjenjem z odpadki.

Na področju zmanjšanja emisij v zrak se bomo posvetili vsebini in ukrepom v bodočem Nacionalnem energetsko - podnebnem načrtu (NEPN), ki ga mora Slovenija do konca tega leta oddati v pregled EU (skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, Ur. L. EU str. L 328, 1÷77). Zahtevnost tega dokumenta dopolnjuje še sporočilo Evropske komisije Čisti planet za vse (angl. COM(2018) 773 final), ki predstavlja dolgoročno strateško vizijo za napredno, moderno, konkurenčno in klimatsko nevtralno gospodarstvo ter osnutek NEPN, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo poslalo decembra lani v Bruselj (Portal Energetika - MzI). Pred nami je izjemno zahtevna naloga priprave za vse deležnike sprejemljivega NEPN, ki ga bomo morali opraviti v enem letu in nato naslednjih deset let skrbeti za izvajanje tam zapisanega. Ne gre namreč za pisne obljube, temveč za načrt aktivnosti, katerih neizvajanje bi imelo negativne finančne posledice za državo in s tem tudi za nas – prebivalce.

Na področju gospodarjenja z odpadki bomo obravnavali uvajanje trajnostnih načinov ravnanja, predvsem izločanja plastike iz izdelkov široke potrošnje, ponovni uporabi rabljenih izdelkov oziroma komponent, vzpostavljanju učinkovitih reciklažnih krogov za izrabo odpadkov kot materiala ali njihove toplotne vsebnosti. Slednjemu bomo posvetili posebno pozornost, saj moramo trenutno iskati (in plačevati) za tovrstno obdelavo naših ločeno zbranih frakcij storitve v tujini.

 

Posvet bo izjemno aktualen in interaktiven, razdeljen v sedem panelov na dva dneva. Posamezni panel bo vseboval uvodno predstavitev in kratke referate strokovnjakov, nato bo sledila razširjena moderirana razprava z udeleženci posveta. Opredelitev smeri razvoja na področju krožne ekonomije in odgovore na odprta aktualna vprašanja iz obravnavanega področja bodo moderirali priznani strokovnjaki:

Panel 1: dr. Peter Novak
KROŽNO GOSPODARSTVO V NACIONALNEM ENERGETSKEM IN PODNEBNEM NAČRTU SLOVENIJE

Panel 2 in 3: dr. Viktor Grilc, dr. Tomaž Vuk
ENERGIJA IZ ODPADKOV

Panel 4: Borut Hočevar
OKOLJSKO KOMUNICIRANJE

Panel 5: Jorg Hodalič
ZAKONODAJA SLOVENIJE: Gradnja objektov in integralna gradbena dovoljenja, IED dovoljenja, splošna okoljevarstvena dovoljenja, emisije in naprave za uporabo biomase

Panel 6: dr. Lučka Kajfež Bogataj
KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

Panel 7: Ivan Kukovec
ZRAK IN DIMNIKARSKA DEJAVNOST

 

CILJI STROKOVNEGA POSVETA:

Krožno gospodarstvo za manj odpadkov

 • predstavitev potencialov in glavnih ovir v krožnem gospodarstvu za prehod na brezogljično družbo,
 • vloga krožnega gospodarstva v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije,
 • vloga in pomen slovenskega gozdarstva v krožni ekonomiji,
 • predstavitev učinkovitih reciklažnih krogov za izrabo odpadkov kot materiala,
 • potenciali slovenskega gospodarstva, sposobnost tehnologij in razvojne usmeritve pri termični obdelavi odpadkov,
 • termična izraba odpadkov – načrti v Republiki Sloveniji,
 • pravni vidiki termične izrabe odpadkov v Sloveniji – ovire pri razvoju dobrih praks,
 • seznanitev z izkušnjami termične izrabe odpadkov v Švici, Avstriji, Srbiji in na ravni EU nasploh,
 • razprava z zakonodajalcem o gradnji objektov in integralnih gradbenih dovoljenjih ter IED dovoljenjih,
 • strategije komuniciranja z javnostjo, vpliv NVO in drugih deležnikov s svojimi mnenji o vplivih na okolje, kako se ustvarja javno mnenje, vloga medijev, politike, NVO in civilnih iniciativ na končne okoljske rešitve.


Krožno gospodarstvo za boljšo kakovost zraka

 • učinki izvajanja podnebnih in energetskih politik na lokalno kakovost zunanjega zraka,
 • priprava Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta in aktivnosti na področju varstva zraka,
 • aktivnosti države na področju kakovosti zraka,
 • pomen nadzora kurilnih naprav in ustreznih goriv,
 • organizacija dimnikarske službe za doseganje boljše kakovosti zunanjega zraka,
 • ozaveščanje prebivalstva o problematiki onesnaženega zraka,
 • vpliv onesnaževal zunanjega zraka na zdravje ljudi,
 • izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju varstva zraka v podporo odločanju na lokalni in nacionalni ravni.

 

KOMU JE STROKOVNI POSVET NAMENJEN:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in dimnikarskih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 100,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 50,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10%-ni popust na kotizacijo.

 

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0510 – 0801 – 5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

PRENOČIŠČE

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20, GSM: 040 829 870, e.pošta:

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

 

PRIJAVE sprejemamo do 9.4.2019 in jo lahko oddate:

 

INFORMACIJE

Za dodatne informacije kontaktirajte:

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR STROKOVNEGA POSVETOVANJA

Karel Lipič (predsednik), dr. Viktor Grilc (podpredsednik), dr. Peter Novak (podpredsednik), dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj, dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Štefan Čelan, dr. Klavdija Rižnar, dr. Miran Lakota, dr. Tomaž Vuk, dr. Janez Ekart, dr. Marinka Vovk, dr. Nada Pavšer, Jorg Hodalič, Drago Dervarič, mag. Rudi Vončina, Franc Cipot, Jože Leskovar, dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Vilko Pešec, Ivan Kukovec

 

Fotogalerija posveta:

 

Organizatorji:

image006 2   image008   image010   image012

 

Soorganizator:

image014      MGRT

 

Več o vsebinskih prispevkih okoljskega posveta iz prejšnjih let: www.gospodarnoinodgovorno.si