https://www.hajdina.si/razpis/180615

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

-    sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

-    sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

Namen razpisa:

Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

Pogoji za sodelovanje:

Upravičenci do pomoči so:

-    podjetja, ki imajo sedež na območju občine in krajem investicije v Občini Hajdina
-    fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
-    mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Hajdina, v kolikor ima  

      poslovno enoto v  Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz

      Občine Hajdina (stalno bivališče) in investira na območju Občine Hajdina.

Razpisnik:

Občina Hajdina

Rok:

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 14. oktober 2019.

Dodatne informacije:

Občinska uprava Občine Hajdina tel. 788-30-30.

Razpisna dokumentacija:

Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Hajdina www.hajdina.si.

 

spot