Emas life braver

EMAS (Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo) je prostovoljni sistem Evropske unije, katerega namen je pomagati registriranim organizacijam k povečanju njihove okoljske učinkovitosti. EMAS je v Evropski uniji prepoznan kot orodje za prehod v krožno gospodarstvo in učinkovitejše ravnanje z viri. Transparentno in javno poročanje o doseganju okoljskih kazalnikov (energetska učinkovitost, učinkovitost materialov, zmanjšanje odpadkov, zmanjšanje emisij, biotska raznovrstnost) EMAS prispeva tudi k učinkovitejšemu ugotavljanju skladnosti z zakonodajo.

EMAS je reguliran z Uredbo EMAS [1221/2009, 38. člen] in v 38. členu vsebuje poziv, da države članice sprejmejo ukrepe za zmanjšanje bremen v zakonodaji z namenom olajšanja organizacijam, ki so registrirane v shemi EMAS. Mnoge države članice, med njimi še posebej Nemčija, Italija, Avstrija in Španija, so v zakonodajo že vključile številne zakonske oprostitve in olajšave ter finančne spodbude za spodbujanje EMAS. Namen projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je podpreti popolno integracijo sistema EMAS v regulativni okvir sodelujočih držav članic /Španija, Italija, Slovenija, Češka, Ciper/ tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacij odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom spodbujanja večjega vključevanja podjetij in javnih institucij v EMAS.

Za večje vključevanje podjetij in drugih organizacij v shemo EMAS je ZRS Bistra Ptuj kot partner projekta LIFE B.R.A.V.E.R. in v sodelovanju z medresorskim posvetovalnim odborom (MOP, MJU, MF, MGRT, MZI, IRSOP, GZS, SiQ, Slovenska akreditacija in drugi) preučila možnosti in razvila ukrepe, kako upoštevati sistem EMAS pri pripravi nove oz. reviziji obstoječe zakonodaje in drugih instrumentov. Za spodbujanje EMAS v Sloveniji je tako sprejetih več ukrepov spodbud skozi različne instrumente naslednjih ministrstev:

 

  • MGRT: Vavčer za certifikate kakovosti za MSP, med katere je vključen EMAS (sofinanciranje stroškov priprave na certificiranje in stroškov zunanjega izvajalca, ki podjetju pomaga pri pripravi na certificiranje),
  • MGRT: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih sistemov za turistične nastanitve kot je EMAS ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika),
  • MJU: Uredba o zelenem javnem naročanju (7. člen): EMAS kot način vključevanja okoljskih vidikov, kjer naročnik lahko spodbuja zmanjšanje okoljskih obremenitev tako, da ponudbo ponudnika, ki ima vzpostavljen EMAS. v sklopu meril za oddajo javnega naročila oceni kot boljšo,
  • MJU in MOP: V primerih okoljskih zahtev in meril je za 7 predmetov zelenega javnega naročanja (PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP19, PP20) vključen okoljski sistem EMAS kot prednostni kriterij v merilih za oddajo javnega naročila (dodelitev dodatnih točk).
  • MOP: Sklad za podnebne spremembe (9. točka – tehnična pomoč) – finančne spodbude za promocijo EMAS sistema z namenom ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja različnih deležnikov: delavnice, usposabljanja, srečanja, konference, ipd.
  • MOP: Sklad za podnebne spremembe (1. točka – sodelovanje z gospodarstvom) - vključitev EMAS sistema med merila pri javnih razpisih za projekte, ki spodbujajo prehod v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo

 

Podrobnejša predstavitev sprejetih ukrepov spodbud, olajšav in oprostitve zakonskih določb na projektnem območju LIFE B.R.A.V.E.R. je predstavljena v t.i. »Guidance tool for EMAS-based regulation and better regulatory relief«, ki se lahko uporabi kot izhodišče za repliciranje ukrepov na druga območja držav članic EU.

EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja, s katerim se dosegajo učinki krožnega gospodarstva. Z večjim vključevanjem podjetij in tudi javnega sektorja bodo tako država kot lokalne skupnosti (ne)posredno dosegale zmanjšanje vplivov na okolje. Za nadgradnjo sheme EMAS je bistvenega pomena kombinacija pravnih in finančnih instrumentov z učinkovitimi strategijami promocije in informiranja o EMAS, kako pridobiti največ koristi od EMAS za zmanjšanje vplivov na okolje in učinkovitejše ravnanje z viri. Zato spodbujajmo EMAS in (z)gradimo EMAS skupnost tudi v Sloveniji.


Več informacij o EMAS in uporabnih povezav:

 

dr. Klavdija Rižnar,
vodja projekta LIFE BRAVER na ZRS BISTRA PTUJ

braver life emas