coins 1726618 1280

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj je vključeno v 5-letni projekt »SPOT Svetovanje Podravje«

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID-19

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV-2?
Potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega?
Imate znanja in izkušnje za proizvodnjo izdelkov potrebnih za zdravljenje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, vendar nimate zadosti sredstev za nakup opreme za njihovo proizvodnjo?


 • SID Banka omogoča neposredno financiranje podjetij (MSP in velika podjetja)

 

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
 • Ročnost kreditaod 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti
 • Obrestna mera nižja od tržnih(status pomoči »de minimis«).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

Kredit lahko pridobite, če:

 • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 letiin je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Višina kredita: od 100.000 € do 7.000.000 € (na MSP) ali od 100.000 € do 12.000.000 € (na veliko podjetje).
 • Način odplačila: možnost moratorija do ½ ročnosti kredita.
 • Doba kredita: 2 - 12 let.
 • Informativna obrestna mera: obrestna mera je nižja od tržnih obrestnih mer (status pomoči »de minimis«) in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 

V okviru kredita bodo zagotovljena sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenihosnovnih sredstevin neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

Vir: www.sid.si


 • Slovenski podjetniški sklad (SPS) vam ponuja razpis P1 plus 2020 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijo SPS lahko lažje zavarujete dolgoročni bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP-jev preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnimi projekti.

 • Višina financiranja:
  • do 1.250.000 EUR kredita /podjetja za investicije;
  • do 200.000 EUR kredita /podjetja za obratna sredstva (za srednje velika podjetja);
  • do 100.000 EUR kredita/podjetja za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja).

     80% financiranje upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

 • Višina garancije: 60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita.
 • Doba financiranja:
  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva;·
  • od 1,5 let do 10 let za investicije.
 • Možnost koriščenja moratorija:
  • do 24 mesecev za investicije;
  • do 6 mesecev za obratna sredstva (moratorij na odplačilo glavnice kredita).
 • Nižja obrestna mera: 6 – mesečni EURIBOR + 0,50% do 1,00%.
 • Črpanje kredita: podjetje lahko koristi kredit le namensko.
 • Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu).
 • Pogoji kandidiranja: podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih. Letni promet ne presega 50 mio EUR. Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR. Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči. Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj 2 leti po investiciji za isti namen.· Pravilo »de minimis«.
 • Upravičeni stroški: materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…), nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc), obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,..).
 • Obdobje upravičenosti nastanka stroškov: od 01.01.2020 do 31.12.2021.
 • Brez stroškov odobritve in vodenja garancije.
 • Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPS-a (za največ 2 projekta, vendar za različni kreditno - garancijski liniji).

Vir: www.podjetniskisklad.si


Pripravila:
Brigita Drevenšek
SPOT Svetovanje Podravje
ZRS Bistra Ptuj

LOGOTIPI SPOTZRSBP

Projekt »SPOT svetovanje PODRAVJE 2018-2022«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija