KRATEK PREGLED IN POVZETEK ZAČASNIH UKREPOV ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID 19 ZA SAMOZAPOSLENE IN DELODAJALCE

U K R E P A   Z A    S A M O Z A P O S L E N E  ( S.P.-je, družbenike, ki so poslovodje, idr.)

Ukrep

Pogoji

Višina subvencije/nadomestila

Obdobje

Rok

za vložitev vloge

Način uveljavljanja, priloge k vlogi

Zakonska podlaga

 Temeljni dohodek

Upad dohodka -20%  glede na leto 2019*

Na dan oddaje vloge poravnane vse davčne obveznosti in obveznosti, ki jih pobira davčni organ

1.100,00 € mesečno

1.10.-31.12.2020

Od 1.10.2020 do 31.12.2020, lahko za posamezne mesece, lahko za vse skupaj

Vloga na portalu e-davki, izjava

ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020)

88.-92.člen

Upravičenec do temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1.9.2020 do uveljavitve ZZIOOP (24.10.2020) in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja z zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije in so na dan uveljavitve zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. (s.p.) ali 16. (družbeniki, ki so poslovodje) člena ZPIZ.

*Če upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.  

 

Ukrep

Pogoji

Višina subvencije/nadomestila

Obdobje

Rok

za vložitev vloge

Način uveljavljanja, priloge k vlogi

Zakonska podlaga

 Delno povrnjeni  izgubljeni dohodek

Karantena ali nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi zagotavljanja varstva otroka

250 € za vsako odrejeno karanteno ali za čas, varstva otroka, vendar ne več kot:

  • 250 € za 10 dni
  • 500 € za 20 dni
  • 750 € za mesec dni

1.10.-31.12.2020

30 dni od prejema odločbe o karanteni ali od pridobitve dokazila, da je nastopila  druga zunanja okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca /šole

najkasneje 31.12.2020

Vloga na portalu e-davki,

izjava ali odločba o karanteni

ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020)

93.-96. člen

 

Upravičenec za delno povrnjen izgubljeni dohodek je samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona (24.10.2020) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.(s.p.) ali družbenik ali delničar GD oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda , ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve tega zakona (24.10.2020) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

 

coronavirus 4904507 1280

 

U K R E P I    Z A    D E L O  D A J A L C E

Ukrep

Pogoji na strani delodajalca

Višina subvencije delodajalcu/ izplačilo

Obdobje

Rok

za vložitev vloge

Način uveljavljanja

Zakonska podlaga

 

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Upad dohodka -20%  glede na leto 2019*

- poravnane davčne obveznosti, predlaga obračune; ne sme biti v postopku likvidacije;

 

V obdobju prejemanja povračila:

- obveznost izplačevanja plač

- prepoved odrejanja nadurnega dela

- obveščanje ZRSZ

- če začne postopek likvidacije po ZGD v obdobju prejemanja in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev, mora prejeta sredstva vrniti

80% nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska-892,550 €

ZRSZ izplača povračilo nadomestila 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače

1.10.-31.12.2020

8 dni od napotitve na čakanje na delo, za napotene na čakanje na delo pred 24.10.2020 je rok 8 dni od uveljavitve zakona (to je 1.11.2020)

Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce

ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020)

68.-78. člen

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plač mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja

50-100 % plače, odvisno od razloga odrejene karantene;

1.10.-31.12.2020

30 dni od prejema odločbe o karanteni;

najkasneje 31.12.2020

Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce, priloga kopija karantenske odločbe in izjava, da delavcu ni mogoče zagotoviti dela na domu/ izjava delavca o obstoju osebnih okoliščin (višja sila-varstvo otroka);

Odločba in pogodba ZRSZ; izplačilo zadnji dan meseca

ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020)

57.-67. člen

Nadomestilo plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (otroka do vključno 5. razreda OŠ)

80 % plače zaradi varstva otroka

1.9.-31.12.2020

30 dni od pridobitve dokazila, da je nastopila  druga zunanja okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca/šole;

najkasneje 31.12.2020

 

Skrajšan delovni čas

Delodajalci, pravne in fizične osebe vpisane v PRS pred 13.3.2020, ki imajo z delavci sklenjene pogodbe za polni delovni čas ter po svoji oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotoviti 90 % dela

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša od 112 do 448 €, glede na obseg krajšega delovnega časa

1.6.-31.12.2020

8 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, najkasneje do 10.12.2020

Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce;

V 3 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom obvestilo na ZRSZ o odreditvi, v 8 dneh od odreditve oddaja vloge na ZRSZ

ZIUOOPE (Ur. l. RS, št. 80/2020)

11.-23. člen

ZIUPDV (ur. l. RS, št. 98/2020)

37.-40. člen


Povzeto po SPOT Zasavje (Saša Pegan, podjetniška svetovalka)

 

 

spot

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija«