Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 36/2021 z dne 12.03.2021, objavilo

-----------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

-----------------------------------------------------------------------

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enot.

 

-----------------------------------------------------------------------

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije: Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 | GOV.SI

-----------------------------------------------------------------------

 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Skupna višina sredstev

Okvirna višina , ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je

 • za leto 2021: 8.258.312,57 EUR.
 • za leto 2022: 15.555.059,59 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja je:

 • v občinah Vzhodne kohezijske regije
  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

 

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti so tisti, ki bodo izvedeni na območju obmejnih občin, in sicer na območju Spodnjega Podravja so to: Cirkulane, Dornava, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale ter Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

 

-----------------------------------------------------------------------

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

-----------------------------------------------------------------------

 

VEČ INFO:

RAZSPISI, PRIPRAVA VLOG, SVETOVANJE, DRUGO

Ksenija Golob

Robert Novak

02 748 02 62

02 748 02 64