V začetku februarja 2021 so bile v Uradnem listu RS (Št. 18/2021 z dne 9.2.2021) objavljene spremembe in dopolnitve zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K).

 

Za tujce iz tretjih držav veljajo posebna  pravila. Prost dostop do trga dela imajo zgolj tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS.

 

V 10. a členu so bile objavljene naslednje omejitve glede ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika s strani fizične ali pravne osebe iz druge države članice ali tretje države:

 

Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

  1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošne varnosti ljudi in premoženja;
  1. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, javno objavljena na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacije za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV;
  1. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov;
  1. ki je bila v zadnjih 3 letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;

 

Tujci, ki se želijo vpisati kot podjetniki morajo z ustreznimi listinami dokazati, da v državi njihovega porekla za njih ne obstajajo omejitve.

Dokumenti predloženi za namen dokazovanja neobstoja omejitve ustanavljanja družb, podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika, ne smejo biti starejši od 30 dni.

 

Listine morajo biti prevedene v slovenski jezik.

 

Vir:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0413/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-gospodarskih-druzbah-zgd-1k

 

Povzetek pripravila:

Jadranka Krajnc

SPOT svetovalec

Znanstveno-raziskovalno središče

Bistra Ptuj

 

zrs bistra logotip

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija