msp lesarstvo

Višina sofinanciranja: 50.000 – 500.000 €

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Rok za prijavo: 20.02.2019

Namen razpisa:

  • Spodbujanje uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
  • Ustvarjanje novih delovnih mest ali rast dodane na zaposlenega v MSP,
  • Spodbujanje URE in OVE ter izvedba ukrepov za izboljšanje URE, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji razpisa:

  • Ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • Izvajanje operacije v podjetjih na področju rabe česa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energij3e, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičeni prijavitelji – podjetja in zadruge, ki imajo registrirane sledeče dejavnosti (ni nujno glavna dejavnost):

  • C16 Obdelava in predelava lesa
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičenci so podjetja registrirana pred 01.01.2016!!

Višina subvencije: 50.000 – 500.000 € (skladno s spodnjo tabelo)

Velikost podjetja Kohezijska regija
vzhodna Slovenija
Kohezijska regija
zahodna Slovenija
Srednja do 35 % do 20 %
Mikro in mala do 45 % do 30 %


Za več informacij o razpisu smo vam na voljo:
,  
02 748 02 62
031 594 456