I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

Ukrep 8: sofinanciranje zaposlovanja mladih,

Ukrep 9: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 v višini 60.000,00 EUR.

http://www.ptuj.si/razpisi?id=000100257

spot

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija