Naslov projekta: Community4LivingAreas - Skupnost za zelena bivalna območja.

Trajanje projekta: 2023–2029

Financiranje: Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).


Partnerji:

Partnerstvo sestavlja 8 organizacij iz 7-ih držav in regij, upravičenih do sredstev Euro-MED: Slovenija, Španija, Italija, Grčija, Hrvaška, Bolgarija ter Albanija, ki predstavlja IPA države. Vključene organizacije imajo bogate izkušnje z upravljanjem EU projektov, njihova prednost je tudi to, da so v preteklosti že sodelovale kot projektni partnerji. Projektne aktivnosti, odgovornosti in dodeljena sredstva so dobro porazdeljeni mednje.

  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – vodilni partner
  • Euro-Mediterranean Economists Association
  • MedCities Association
  • ENVIRONMENT PARK – Science and Technology Park for environment
  • North-West Croatia Regional Energy Agency
  • National Association of the Municipalities in the Republic of Bulgaria
  • Regional Center for Development and Cooperation
  • Region of Western Greece


Povzetek projekta:

Podnebne spremembe spreminjajo habitate in življenjske cikle organizmov. Življenje v biosferi je danes ranljivejše kot kadarkoli prej, kar na sredozemska območja močno vpliva v okoljskem, socialnem in gospodarskem smislu. Podnebne spremembe zahtevajo sistemsko in celotno vizijo (IPCC, marec 2022), ki omogoča celostno opredeljevanje rešitev za blažitev in prilagajanje. Potrebno je strateško upravljanje, temelječe na sodelovanju in usklajevanju, s trdnimi koraki naprej in v pravi smeri.

Izziv tematske skupnosti GLA je spodbujati mehanizme upravljanja, ki s krepitvijo zmogljivosti in prenosom znanja pospešujejo izvajanje rešitev za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Naš predlog obsega sistem upravljanja, ki omogoča učinkovito ponovljivost rezultatov v mestih programskega območja in sledi po nadnacionalnemu pristopu.

Mehanizem upravljanja vključuje usklajevanje na treh stopnjah: 1) v okviru skupnosti GLA, 2) v okviru programa Interreg Euro-MED in projektov upravljanja, 3) z mrežami, s strateškimi organizacijami ter ključnimi odločevalci za zagotovitev okrepljenega učinka v celotni regiji.

Glavni rezultati so: 1) orodja in metodologije, pripravljene za izvajanje s strani lokalnih in regionalnih oblasti, 2) proces soustvarjanja živih laboratorijev, ki bodo povezovali GLA skupnost s civilno družbo, državami EU ter regijskimi programi in iniciativami.

V ta namen projekt vključuje in prilagaja najboljše prakse dveh Interred MED projektov: Renewable energy (Obnovljivi viri energije) in Urban Transports (Mestni promet), ki jih prilagaja novim izzivom spodbujanja GLA.

Inovativnost našega projekta temelji na dejstvu, da bomo izvajali dva postopka vključevanja: 1) osredotočen na prenos rezultatov na javne organe, 2) osredotočen na ukrepe, ki jih spodbujajo civilna družba ter javno-zasebna partnerstva. Na tak način želi naš projekt vključiti transdisciplinarni pristop k blaginji ljudi ter socialno-ekonomskim in finančnim priložnostim.