guide2visit logo ok L

Naslov projekta: Vzpostavitev celovitega sistema usmerjanja obiskovalcev v slovensko-madžarskem obmejnem območju

Tip projekta: čezmejni

Trajanje projekta: 1.9. 2017-31. 8. 2020

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Nataša Mršek

 

Partnerji:

  • Vas Megyei Önkormányzat Hivatal - vodilni partner
  • Zala Megyei Önkormányzat
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Zavod za turizem in razvoj Lendava
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

 

Cilji projekta:

Obsežen cilj projekta je, da se območje projekta (na madžarski strani pb. 30 km pas )predvsem pokrajine: Porabje, Őrség, Göcsej, Hetés), na slovenski strani pa podeželske, s turističnega vidika periferne pokrajine območij Lendave, Murske Sobote in Ptuja) pozicionira, promovira in prodaja kot privlačno turistično destinacijo ter da predstavi specifične elemente naravne in kulturne dediščine posameznih območij in podpira to, da se razvijejo v enotno atrakcijo, v kompleksen produkt. Vse to lahko postane še bolj uspešno, če se poleg produktov pomembnega značaja začnejo prodajati nadaljnji produkti, ki motivirajo potovanje oz. programski paketi, ki vsebujejo kombinacijo različnih produktov. Elementi kompleksnega usmerjanja pa – poleg zagotovitve prehodnosti meje s pomočjo kolesarske povezave, kot osnovnega infrastrukturnega pogoja – dalje krepijo vključevanje perifernih območij v turistično ponudbo. Območje projekta se do sedaj ne pojavlja kot enotna, skupna turistična destinacija in zaradi tega je število turističnih obiskov in nočitev glede na turistični potencial nizko. Razlog temu je pomanjkanje sodelovanja med deležniki, programskih paketov atrakcij/storitev, turistično pozicioniranje območja in skupni marketing.


Rezultati:

Kot uresničitev specifičnih ciljev projekta bo vzpostavljen kompleksen sistem usmerjanja obiskovalcev skozi njegove elemente (infokartica, doživljajska kartica, sistem tablic usmerjanja obiskovalcev, aplikacija turističnega vodenja, izobraževanje prostovoljnih turističnih vodičev, infozemljevid obmejnega območja, gradnja kapacitete za turistične ponudnike) pa bi območje projekta kot turistično obrobje postalo del turistične ponudbe. Skozi promocijsko/komunikacijsko dejavnost, ki se uresničuje s ciljem obveščanja in ozaveščanja (tiskovne poti, udeležba na dogodkih, publikacije, plačane objave v tisku in promocijski posnetek) bo območje projekta kot skupna turistična destinacija pridobila pozornost stroke in potencialnih obiskovalcev. Z izgradnjo kolesarske povezave med Andovci-Budinci oz. odseka med državno mejo in Andovci pa bi se pomembno izboljšala prehodnost obmejnega območja. Prispevek projekta k izpolnitvi programskega kazalnika je naslednje: izhodišče je ocenjevanje navad obiskovalcev z anketno metodo, za merjenje števila prenočitev pa bomo kot izhodišče vzeli leto 2016. Na podlagi zbranih informacij bomo pri turističnih vrednotah, ki jih lahko promoviramo, namestili čitalce QR kod (150 kos): Aplikacija turističnega vodenja, ki bo vzpostavljena v okviru projekta, bo usposobljena, da bo s kombinirano uporabo branja QR kod območnih znamenitosti in z določitvijo lokacij uporabnikov merila in uvrstila uporabnike kot en dan daljše obiske in tako število nočitev na projektnem območju. S postavitvijo QR kod se lahko najbolj zanesljivo dokaže stik turistov z našim projektom, torej to, da je bivanje rezultat našega projekta.


Facebook profil:

www.facebook.com/guide2visit

@guide2visit

guide2visit