AKRONIM PROJEKTA: ICDM

NASLOV PROJEKTA: Razvoj inovativnega modela kolesarske destinacije v slovensko-madžarski obmejni regiji

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 717.298,00 EUR

VIR FINANCIRANJE: Projekt se izvaja v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska v programskem obdobju 2021-2027 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

 

PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Zala County Government - ZALA - vodilni partner,
  • West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd - WPRD – projektni partner,
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota – ZKTŠ M. Sobota - projektni partner in
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – ZRS Bistra Ptuj - projektni partner.


Opis projekta:

V prejšnjem programskem obdobju je projekt IronCurtainCycling slovensko-madžarsko obmejno območje postavil na zemljevid kolesarskih poti EuroVelo. Iron Curtain Trail – ICT je kolesarska pot EuroVelo 13 in je del evropske daljinske kolesarske poti, ki poteka vzdolž nekdanje »železne zavese«, sega čez 20 držav, v skupni dolžini 9000 km, od Barentsovega do Črnega morja. Slovenski del poti je razmeroma kratek, poteka ob meji z Madžarsko. V prejšnjem projektu ICC smo v sklopu integracije Dravske kolesarske poti z Mursko kolesarsko potjo, ki pa se naveže na EuroVelo13, označili kolesarsko pot od Ormoža do Ljutomera.

Nov projekt – ICDM, ki temelji na projektu ICC in njegovih izkušnjah, želi ustvariti nov in inovativen model upravljanja destinacije, ki do sedaj v Sloveniji in na Madžarskem ni bil vzpostavljen ne na nacionalni in ne na regionalni ravni. Skupni participativni model bo temeljil na sodelovanju med lokalnimi ponudniki storitev, obstoječimi lokalnimi turističnimi koordinatorji in drugimi ključnimi akterji, ki upravljajo atrakcije in zagotavljajo storitve. Omogočil bo trajnostno upravljanje čezmejne kolesarske destinacije, kar bo omogočilo ključne skupne dejavnosti po zaključku projekta.

Cilj projekta ICDM je prenesti in prilagoditi te nove, že preizkušene participativne metodologije tudi na širše slovensko-madžarsko obmejno območje. Metodologija, uporabljena in preizkušena v projektu Amazing AoE, bo prenesena in prilagojena pri razvoju novega čezmejnega turističnega produkta, ki bo upošteval posebnosti, naravne in kulturne vrednote obmejnega območja

s posebnim poudarkom na "duhovnosti".

Model bo vključeval pomembne vidike učinkovitega skupnega upravljanja destinacije, kot so skupna blagovna znamka (znamčenje), upravljanje kakovosti, krepitev zmogljivosti, vzdrževanje poti in skupna promocija.

V projektu bomo čezmejno turistično destinacijo in njene kolesarske poti poskusili približati skupinam s posebnimi potrebami.

Cilj projekta ICDM je uvesti evropski certifikacijski standard za dostopnost v skupno destinacijo. Kulturni kapital županije Zala in Vas na madžarski ter Podravja in Pomurja na slovenski strani čezmejnega območja želimo vključiti v nastajajočo kolesarsko destinacijo in popestriti ponudbo za kolesarje. To želimo narediti predvsem na manj obiskanih območjih.

 

Glavni rezultati projekta:

Oblikovanje skupnega, trajnostnega modela za kolesarski turizem, ki lahko koristi različnim deležnikom, lokalnim in regionalnim akterjem, organizatorjem potovanj, turističnim informacijskim centrom, lokalnim skupnostim. Izdelana bo skupna promocijska strategija, ki bo kolesarsko destinacijo približala domačim in tujim kolesarjem. Izvedenih bo več usposabljanj:

  • splošno usposabljanje in mentorstvo ponudnikov turističnih storitev (pripovedovanje zgodb, razvoj storitev na podlagi izkušenj, trženje in digitalne spretnosti);
  • usposabljanje ponudnikov storitev o izdelanem novem kolesarskem produktu;
  • oblikovanje novega tematskega kolesarskega produkta v kombinaciji z obstoječimi elementi ponudbe: glavni upravičenci so lokalna skupnost in turisti.
  • vzpostavljen bo kolesarjem prijazen, zelen in dostopen skupni standard kakovosti za lokalne in regionalne akterje.

ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih aktivnosti v projektu izdelala strategijo znamčenja, izvedla usposabljanje za mentorje za ponudnike turističnih storitev, izvedla več promocijskih aktivnosti, študijsko turo, delavnice, izpeljava postopek certificiranja Acces4you, izpeljala promocijske kolesarske ture, pripravila brošuro in postavila kolesarska počivališča.


POVEZAVA NA URADNO SPLETNO STRAN PROJEKTA:

Projekti – Interreg VI-A Slovenia-Hungary (si-hu.eu)