Naslov projekta: Innovative Location

Tip projekta: čezmejni

Trajanje projekta: julij 2018 – junij 2021 (podaljšan do 31.12.2021)

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Partnerji:

 • Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH (Avstrija) – vodilni partner,
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija),
 • BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (Slovenija),
 • AREA m styria GmbH (Avstrija)

 

 

Interregsi at de

Priročnik za upravljanje lokacije

Cilj dobrega upravljanja lokacije je zagotoviti obstoječa delovna mesta v občini, mestu ali regiji in pridobiti nova. Kljub vse večji mednarodni konkurenci pa je ta naloga vse težja, zlasti za občine in območja zunaj metropolitanskih območij. Tekoče strukturne spremembe in tehnološki razvoj pomenijo, da so se zahteve za sodobno upravljanje lokacij v zadnjih letih zelo spremenile.

V okviru projekta Innovative Location so AREA m styria GmbH skupaj z ZRS Bistra Ptuj in preostalimi projektnimi partnerji ter v sodelovanju s podjetjem FH JOANNEUM pripravili priročnik za uspešno upravljanje lokacije. Ta priročnik je zasnovan kot usmeritev, usmerjena v prakso in podpora vzpostavitvi ali upravljanju profesionalnega upravljanja lokacije. Vključuje teoretične osnove, pa tudi praktične metode in postopke za razvoj, organizacijo in trženje lokacije.

Projekt Innovative Location ponuja priročnik za upravljanje lokacije vsem zainteresiranim uporabnikom (lokalnim skupnostim in drugim) v brezplačno uporabo.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Oglejte si priročnik v spletu

musterflip3 SLO

 

 
 

Cilj projekta

Cilj projekta Innovative Location je torej podpirati mesta in občine na obeh straneh meje, da bi zgradili strokovno upravljanje lokacij po najnovejših standardih. V prihodnosti bo lokacijski menedžment postal osrednja služba občin in bo ta z njegovo pomočjo ohranila delovna mesta in ustvarila nova.

Projekt Innovative Location podpira mesta in občine v regijah zunaj metropolitanskih območij, da vzpostavijo profesionalno upravljanje lokacij. Šele ko bodo mesta in občine to nalogo prevzele v svoje roke, bodo uspešne. Skozi projekt Innovative Location se bo razvijal in izvajal strokovni lokacijski menedžment, ki temelji na treh elementih: razvoj, organiziranost in trženje lokacije oz. območja.

V okviru razvoja lokacij se občine strokovno analizirajo kot poslovna lokacija, v primerjavi z drugimi kraji in se za izboljšanje kakovosti lokacij vzpostavijo ukrepi, ki jih je za ta namen potrebno izvesti.

Cilj organiziranosti je razviti ustrezno organizacijsko obliko občinskega in regionalnega upravljanja ter vzpostaviti sodelovanje in omrežja z drugimi občinami, regijami in sosednjimi državami.

Nenazadnje je naloga trženja lokacije aktivno sporočanje prednosti lokacije, privabljanje vlagateljev v svojo skupnost in regijo ter v največji možni meri podpirati ustvarjanje novih delovnih mest s pomočjo celovitih storitev na kraju samem.

Z inovativnim lokacijskim menedžmentom bodo obstoječe izkušnje sodelujočih slovenskih in avstrijskih občin in regij združene in nadgrajene na področjih razvoja lokacij, organiziranosti mesta in trženja lokacij. S pomočjo zunanjih strokovnjakov se prvič razvijajo in testirajo skupni dvostranski standardi in orodja za profesionalno upravljanje lokacij.

 

Rezultati

Projekt inovativnega prostorskega razvoja lahko doseže veliko boljše rezultate na čezmejni ravni kot na državni ali regijski.

Rezultati projekta Innovative Location bodo predvsem naslednji:

 • Standardiziran čezmejni priročnik za upravljanje lokacij;
 • akademija lokacij s seminarji in študijskimi potovanji;
 • informacijski dogodki v vseh udeleženih regijah;
 • standardizirani bilateralni instrumenti za analizo lokacij, analizo okolja in z zemljevidom kompetenc;
 • razvojne strategije lokacij za 12 občin;
 • modelno izvajanje upravljanja lokacij v 4 pilotnih regijah ter izvedba 4 predstavitev lokacij in 4 delavnic za sodelovanje s podjetji.
 
 
 

Predstavitev lokacij in poslovnih con (gospodarskih območij) v Podravju:

 
 
 
 
 

ŠEST RAZLOGOV ZA VLAGANJE V PODRAVJE:

- DELOVNA SILA: 

Razpoložljiva visokokvalificirana, izobražena in večjezična delovna sila.

 

INDUSTRIJSKA BAZA - video:

Podravje slovi po močni industrijski tradiciji.

 

STRATEŠKA LOKACIJA - video:

Donosen dostop do srednje in vzhodne Evrope, vključno z državami Zahodnega Balkana.

 

POPOLNA LOGISTIKA - video:

Odlična logistična infrastruktura ter vrhunske možnosti uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije.

 

KAKOVOST ŽIVLJENJA - video:

Podravje zagotavlja idealno okolje za turizem na splošno.

 

- INDUSTRIJSKI GROZDI:

V Sloveniji so velike industrijske družbe del politik razvoja.

 

 

 

 

 

Koristi za lokalno okolje:

K projektu bodo vabljene občine, katere imajo do določene faze že razvite poslovne cone (Ptuj, Kidričevo, Markovci, Lenart, Ormož) in bi želeli tudi v prihodnje razviti uspešen model upravljanja lokacij po najnovejših standardih.

Vključene občine bodo tako pridobile:

 • znanje in vsebine, potrebne za uspešen management (upravljanje) lokacij,
 • priročnik za upravljaje lokacij v regijah zunaj mestnih območij (strnjenih naselij), pripravljen na podlagi zahtev občin in mest, sodelujočih v projektu,
 • izvedeno akademijo, ki bo sestavljena iz treh strokovnih seminarjev na temo razvoja, organizacije in marketinga lokacij,
 • informativne prireditve v občinah (Road Show),
 • razvite instrumente za analizo lokacij (visoko kakovostni instrumenti analize, s pomočjo katerih bodo vsi relevantni podatki podrobno analizirani in bodo lokacije medsebojno primerljive),
 • razvite instrumente za analizo okolja (izdelan bilateralni standardiziran instrument za analizo okoliških regij in regij iz sosednje države),
 • razvite instrumente - karte kompetenc (razviti standardiziran instrument, s pomočjo katerega bodo povišane kompetence posamezne lokacije, povečana primerljivost lokacij in njihova predstavitev navzven),
 • primerjalno analizo lokacij (s pomočjo že razvitih treh instrumentov bodo do potankosti izdelane in ovrednotene kakovost, slabosti in prednosti regionalnega okolja ter razpoložljivih kompetenc),
 • pripravljeno lokalno strategijo lokacije (natančno določene strategije in ukrepi za razvoj, organizacijo in trženje lokacije),
 • pripravljeno regionalno strategijo lokacij (na osnovi lokalne strategije izdelana regionalna strategija),
 • izdelano skupno čezmejno – bilateralno strategijo,
 • pilotni razvoj TOP lokacij (v okviru modelnega projekta TOP lokacija skupaj pridobi konkretne postopke za razvoj TOP lokacij in jih preizkusiti v občini; vsebina razvoja TOP lokacij bodo osrednji načrti - Masterplan in študija izvedljivosti za konkretne TOP lokacije v občinah),
 • model organiziranosti TOP lokacij (razvite in realizirane skupen model za organiziranost managementa lokacij na lokalni in regionalni ravni. V središču pilotnega modela je izgradnja in nadaljnji razvoj komunalnih in organizacijskih oblik za izvedbo uspešnega in trajnostnega managementa lokacij, preko katerega bodo načrtovane, financirane in izvedene posamezne aktivnosti za zagotavljanje obstoječih in pridobitve novih delovnih mest),
 • model marketinga TOP lokacij (pridobitev različnih investitorjev za tovrstne gospodarske lokacije; iskani, identificirani in kontaktirani bodo morebitni investitorji, upoštevane bodo njihove želje in potrebe ter pripravljena prepričljiva ponudba lokacij),
 • dvostranska gospodarske predstavitve (konkreten profil lokacije z ustreznimi kompetenčnimi poudarki in regijskim posebnostmi, zaradi katerih se razlikuje od ostalih občin),
 • bilateralne tematske delavnice.

 

Pripravljeni promocijski kanali:

interreg si at sl de rg 1