Naslov projekta: Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja

Tip projekta: čezmejni

Trajanje projekta: 15. 8. 2017-14. 2. 2020

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Rosvita Bedrač

 

Partnerji:

  • Zala Megyei Önkormányzat - vodilni partner
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
  • Vas Megyei Önkormányzat Hivatal
  • Nyugat-Pannon Terület – és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Ltd
  • Občina Lendava
  • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

 

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je povečati domačo in mednarodno privlačnost SI-HU odseka kolesarske poti EV 13 in navezujočega se projektnega območja ter promocija trajnostnega blagega turizma s predstavitvijo in trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru. Z njim želimo prispevati k izboljšanju prehodnosti meje: cilj je izboljšanje integracije SI-HU obmejnih območij (z vzpostavitvijo kolesarske povezave skozi novo točko za prestop meje), zato da mejna črta naj ne predstavlja več fizične ovire v vsakdanjih stikih med naselji oz. turističnih stikih med schengenskima državama. Mednje sodi tudi enotna čezmejna mreža ponudnikov storitev s privlačnimi, konkurenčnimi, k obisku projektnega območja nagovarjajočimi programskimi paketi. S krepitvijo stikov med turističnimi magneti in okoliškimi ruralnimi območji, z oblikovanjem dopolnilnih območnih elementov ponudbe, ki bi sloneli na ponudbi magnetnih naselij, in s povezanostjo teh, bi bilo mogoče vključiti v turizem tudi manj razvita agrarna naselja. Vse to bi prispevalo k večjemu številu domačih in tujih gostov v prostoru, podaljšal bi se v destinaciji prebiti čas, povečala bi se tudi število nočitev in potrošnja na lokalni ravni. Zaradi multiplikativnih učinkov turizma bi se pozitivni rezultati odražali na področju gospodarstva, zaposlovanja in na družbeni ravni zaradi dviga življenjske ravni in izboljšanja kakovosti življenja bi se zmanjšalo tudi odseljevanje z obmejnega ruralnega območja.


Rezultati:

Rezultat projekta bo nastanek čezmejne kolesarske turistične destinacije, ki bo s skupnim razvijanjem produktov in storitev prispeval k dvigu turistične privlačnosti, s tem pa tudi obiskanosti območja. Z novo, kolesarjem prijazno ponudbo bo možno v mejnem območju tudi ob daljšem obisku organizirati doživljajsko bogat program, posledično se bo podaljšal čas obiska in povečalo število nočitev. Temu cilju bo služilo 344,3 km kolesarskih poti z novimi tablami/kažipoti, nastalo bo tudi 9 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje). Projektno območje obsega predvsem mikroregije Monošter, Őriszentpéter, Lenti in Letenye ter območja Lendave, Ljutomera, Veržeja, Murske Sobote, Ormoža in Ptuja; na teh območjih je bilo v letu 2015 realiziranih 650.000 nočitev (večjih kopaliških mest zaradi nizkega vpliva projekta na njih nismo upoštevali). Načrtovano povečanje znaša + 2.500 obiskovalcev do konca obdobja vzdrževanja. Prispevek k prometu gostov bomo merili s spremljanjem podatkov o prometu v nastanitvenih kapacitetah: letno bomo zbrali statistične podatke od lastnikov nočitvenih kapacitet, na katere imajo nove kolesarske poti in storitve vpliv. Razen tega bomo v letu 2019 merili dodano vrednost na število nočitev tudi z anketo.


Facebook profil:

www.facebook.com/IronCurtainCycling/

@IronCurtainCycling