Pilotni projekt Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj

 

 


Projektni partnerji:

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj
 • IKEMA Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o.,
 • GREGA-JK d.o.o.
 • KMG Vogrinec Ivan
 • KMG Manfred Jakop

Celotna vrednost projekta: 44.971,82 EUR

Vrednost sofinanciranja: 44.971,82 EUR, Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021

Cilj projekta:

Cilj projekta je proizvodnja kakovostnega biooglja na kmetiji, aktivacija biooglja in uporaba aktiviranega biooglja v pilotnem rastnem poskusu s katerim želimo prikazati pozitivne učinke uporabe biooglja. Zbrane rezultate proizvodnje biooglja, aktivacije biooglja in uporabe biooglja na obdelovalnih površinah bomo ovrednotili in bodo prosto dostopni preko spletnih strani in strokovnega osebja iz področja kmetijstva za promocijo uporabe biooglja v Slovenskem prostoru.

Pričakovana sprememba:

 1. Proizvodnja kakovostnega biooglja na kmetiji.
  Proizvedene zadostne količine biooglja preverjene kakovosti (dokazano z analizami) za izvedbo poljskih poskusov na dveh kmetijah, partnericah v projektu. Korist od tega bo imela kmetija, saj se bodo kmetje seznanili s samim postopkom, uporabili bodo lahko odpadno biomaso in s tem skrbeli za zaključen krog biomase na kmetiji. Imeli bodo tudi ekonomsko korist – biooglja jim ne bo potrebno kupovati na trgu. Viške doma pridelanega biooglja pa bodo lahko prodali drugim kmetijam.

 2. Aktivacija biooglja z doma dostopnimi aktivatorji (gnojevka, gnoj, kompost…)
  aktivirano (nasičeno) biooglje s hranili, vlago in mikroorganizmi. Uspešnost aktivacije bo dokazana z analizami.

 3. Uporaba aktiviranega biooglja kot organskega dodatka zemlji na dveh poljskih poskusih
  Rezultati poskusa dodajanja različnih količin aktiviranega biooglja izbrani zelenjadnici – vpliv na prirast zelenjadnice in na vrednosti hranil v zemlji (dokazano z analizami).

  S pilotnim projektom bomo pridobili rezultate iz dejanskih poskusov uporabe aktiviranega biooglja na kmetijskem področju iz naše regije, s tem bomo pridobili podatke, kako se uporaba aktiviranega biooglja odnese v naših tleh in bo to lahko podlaga za izdelavo nadaljnjih priporočil o uporabi biooglja na kmetijskih površinah.

 

pdfZaključno poročilo projekta Biooglje1.23 MB

 

Povezavi:

 

gnojevka logo