Naslov projekta: #RomansWineDanube – Marketinški okvir za trajnostni razvoj kulturnega turizma

Program: Interreg Donavski program

Proračun projekta: 2.192.667,00 €, od tega 1.754.133,60 € iz sredstev Interreg (80 %) - lahko navedete velikost svojega proračuna kot partner in koliko od tega je prispevek EU/lastni prispevek/nacionalno sofinanciranje (če je relevantno)

Trajanje: januar 2024 – junij 2026

 

 

 

Projektno partnerstvo:

DCC – Danube Competence Center – Serbia (vodilni partner)

 • Znanstveno raziskovalni center Bistra Ptuj – Slovenija
 • Technical University in Košice (SK)
 • media k GmbH DE)
 • Rousse Regional Museum of History (BG)
 • Alba Iulia Municipality (RO)
 • Zsolnay Heritage Management Nonprofit Ltd. (HU)
 • National Tourism Organisation of Montenegro (ME)
 • National Museum “Zaječar” (RS)
 • Tourist Board of Osijek – Baranja County (HR)
 • National Tourism Organisation of Ukraine (UA)
 • Office for European Integration of the Government of West Herzegovina Canton – Bosnia and Herzegovina (BIH)
 • Network for Regional Development Foundation (HU)

Trenutne razmere v donavski regiji zaznamujejo demografski upad na podeželskih območjih, neuravnotežen socio-ekonomski razvoj in socialna izključenost ranljivih skupin. Projekt se želi soočiti s temi skupnimi izzivi z uporabo inovativnih in vključujočih rešitev za upravljanje destinacij ter razvijanjem turističnega potenciala nerazvitih pod-destinacij z lokalnimi akcijskimi načrti in inovativnimi rešitvami za upravljanje destinacij. Projekt želi izkoristiti kulturno dediščino in naravne vire regije ter ustvariti čezmejna partnerstva za zagotavljanje visokokakovostnih turističnih produktov in rešitev.

 

Glavni rezultati projekta bodo:

 • Sodelovalni modeli, načrti in oznake, ki bodo vodili do novih in izboljšanih turističnih ponudb ter izboljšanih izkušenj obiskovalcev.
 • Inovativne rešitve za razvoj in upravljanje pod-destinacij, in sicer model za vključevanje lokalne skupnosti in model za turistične observatorije.
 • Trajnostne in okolju prijazne potovalne rešitve: Zelene potovalne pakete in itinerarje, razvite v sodelovanju s turističnimi operaterji.
 • Novi turistični produkti - piloti: Festivali rimskih cesarjev in vinskih festivalov, ki bodo testirali, prikazali in promovirali na novo razvite rešitve.

 

Upravičenci teh rezultatov vključujejo lokalne skupnosti, vključno z lokalnimi ponudniki storitev, MSP, NVO, kulturnimi ustanovami v 9 pod-destinacijah (v Srbiji, Slovaški, Hrvaški, Madžarski, Bolgariji, Bosni, Romuniji, Ukrajini in Sloveniji), ki bodo imeli koristi od novih vključujočih rešitev za upravljanje destinacij in novih turističnih produktov (festivalov, ki bodo služili kot piloti za testiranje rešitev). Upravičenci so nadalje tudi ranljive skupine, vključno z migranti, ženskami in mladimi, ki bodo neposredno vključeni v razvoj turizma v svojih pod-destinacijah, turisti skozi izboljšano turistično ponudbo in oblikovalci politik na nacionalni in lokalni ravni v širši donavski regiji. Prenos znanja, razvit kot orodje za prenosljivost, bo dodatno promoviral rešitve, razvite v okviru projekta, in bo usmerjen k predsednikom in vodjem evropskih kulturnih poti, turističnim operaterjem, regionalnim razvojnim agencijam in drugim deležnikom, vključenim v razvoj turizma po donavski regiji. Ta paket znanja bo služil kot orodje za trajnostni razvoj turizma in povečanje celotnega potenciala donavske regije kot turistične makro-regije.

Projekt ima čezmejni pristop, ker razvoj turizma in upravljanje destinacij zahtevata sodelovanje in sodelovanje preko meja. Z uporabo čezmejne perspektive lahko projekt izkoristi skupno kulturno dediščino in naravno okolje donavske regije ter ustvari integrirane okvirne pogoje za boljše vrednotenje kulturnih in naravnih virov. Čezmejna partnerstva omogočajo izmenjavo znanja, virov in najboljših praks, kar vodi do bolj učinkovitih in inovativnih rešitev.

Novost in izvirnost projekta sta v osredotočenju na sodelovalni razvoj turizma in vključevanje vključujočih modelov za upravljanje destinacij. Projekt želi opolnomočiti lokalne skupnosti, jih vključiti v razvoj turizma in jim dati glas pri upravljanju obiskovalcev in turistične ponudbe. Poudarja tudi uporabo digitalne tehnologije, kot so 360° VR promocijski videi, za povečanje vidnosti in privlačnosti festivalov in pod-destinacij, v katerih bodo izvedeni piloti. Poleg tega si projekt prizadeva vplivati na spremembe politike na čezmejni ravni, promovirati trajnostne potovalne pakete ter inovativne in vključujoče rešitve za upravljanje in razvoj turizma.

Projekt temelji na certificirani poti CoE – “Poti rimskih cesarjev in donavske vinske poti”,

kar omogoča nadaljnje povezovanje s deležniki ob poti, povečanje vidnosti skupne kulturne dediščine in ustvarjanje impulza za nova čezmejna partnerstva ter oblikovanje in izvajanje visokokakovostnih turističnih produktov in storitev na ravni poti. Kulturne poti predstavljajo vir za povezovanje, inovacije, ustvarjalnost in razvoj kulturnega turizma. Sodelovalne rešitve in koncepti razvoja turizma, razviti skozi ta projekt, naj bi prinesli pomembne izkušnje, ki jih je mogoče uporabiti kot model na drugih kulturnih poteh in neformalnih mrežah s specifično temo.

 

Project website: https://interreg-danube.eu/projects/romanswinedanube

Project Facebook: www.facebook.com/romanswinedanube/

Project YouTube: www.youtube.com/c/RomansWineDanube

Project Instagram: www.instagram.com/romanswinedanube/